[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod tvrzí - fotogalerie

Popis

Skružová jímka o průměru 1 m, horní část obdélná 140 x 100 cm, zděná z cihel, vystupující pouze nepatrně nad povrch země, překrytá plechem a igelitem. Přepad pod zemí do betonové studny, vzdálené cca 6 m severozápadně, a poté odtok pod fotbalovým hřištěm do Rokytky.

Zajímavosti

Velice silný zdroj vody, používaný odnepaměti pro provoz dvora při tvrzi - voda čerpána pravděpodobně dodnes - čerpadlo při domu čp. 30

Pražské studánky - Pod tvrzí - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Kralovice
Katastrální území:
Kralovice
Upřesnění polohy: Studánka leží pod koncem ulice Pod Hradem, jihozápadně od domu čp. 30 v kotlině, vytvořené umělou navážkou.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Rokytka. Bezprostředně nad ní se nachází kralovická středověká tvrz (nemovitá kulturní památka).
(aktualizováno 2005)

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 11) ? - ztotožnění této lokality s „Kralovickým přepadem“ nejisté
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 25)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to cca o 25%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů a počty koliformních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku povrchové vody (splachy) do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody