[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Šancemi - fotogalerie

Popis:

Velká jímka (2,3 x 1,4 m) podkovovitě obezděná kameny, hluboká 90 cm (v ní 30 cm vody). Na odtokové straně překlad z kamenného hranolu. Odtok trubkou, která ústí 1,5 m od studánky. Studánka zastřešena sedlovou střechou půdorysu 2,1 x 2,8 m, ve štítě 1,75 m vysokou, vyrobenou z prken pobytých plechem. Štíty z kulatiny, v jihozápadním štítu obdélný otvor, kde kdysi byly dvířka (panty, zbytek petlice).

Pražské studánky - Pod Šancemi - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Komořany
Upřesnění polohy: Studánka leží severovýchodně od zastávky MHD Závist (směr Modřany) na pravém břehu občasného potoka asi 30 m nad silničním mostem.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v evropsky významné lokalitě Břežanské údolí, nedaleko hranic přírodního parku Modřanská rokle-Chulupice. Poblíž se nachází přírodní rezervace Šance.
15 m od této studánky uváděn další silný vývěr vody – nenalezen. Cca 100 m níže v údolí studánka Závistská.
Nedaleko prochází žlutě značená turistická stezka z Točné na Závist a začíná naučná stezka Keltská.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 2)
 Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 16)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 31)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty Enterokoků, které indikují průsak fekálně znečištěné vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody