[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Placatou skálou - fotogalerie

Popis:

Poměrně velká (125 x 110 cm) neupravená tůň. Na odtoku patrný zbytek dnes již zničené kamenné zděné hrázky. Voda odtéká volně po ulici.

Zajímavosti:

Snad možné ztotožnit s Řeporyjskou studánkou (Veger).
Pramen oproti dřívějším letům velmi zeslábl (dočasně po suchém létě?).

Aktualizace: červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Řeporyje

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Řeporyje
Katastrální území:
Řeporyje
Upřesnění polohy: Pramen se nalézá na úpatí zalesněného svahu Placaté skály na okraji Řeporyj, při ulici Koterovské (200  m pod odbočkou ul. Žilovské)

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží při hranici národní přírodní památky Dalejský profilpřírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.
V Dalejském údolí se nachází i další studánky: Dobrá voda a V Červeném lomu.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21) ? – ztotožnění s „Řeporyjskou studánkou“ nejisté


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusitanů a dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusitanů je to téměř 7x, což značí silnou kontaminaci touto redukovanou formou dusíku.
Slabě zvýšené hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v podzemní vodě naměřeny extrémně zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor