[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod novým lesíkem - fotogalerie

Popis:

Skupina několika (minimálně čtyř) kruhových jímek o průměru zhruba 90 cm a hloubce kolem 0,5 m, propojených navzájem kanálkem z betonových žlábků. Jímky různě zakryté. Soubor doplněn několika dalšími prameny v těsném sousedství kanálku, jímaných do sudů (minimálně 2), a jednou jímkou o průměru cca 110 cm ve východní části souboru, nad níž postaven dřevěný altánek vysoký 1,5 m, zastřešený prkennou sedlovou střechou. Část vody zřejmě čerpána do níže položených zahrad, přebytek vytéká kanálkem.
Název též Barelka.

Zajímavosti:
Podoba lokality se často mění (dřevěný altánek vznikl někdy mezi lety 2001 – 2005).

Pražské studánky - Veleslavínka, Pod novým lesíkem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Veleslavín
Upřesnění polohy: Studánka (či přesněji řečeno studánky) leží ve svahu mezi ul. Na Petřinách a Pod novým lesem, pod lesem při horním okraji zahrad.

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

V blízkosti studánky se nachází několik štol Hradního vodovodu, které čerpají vodu ze stejného pramenného horizontu.
Nedaleko přírodní památka Střešovické skály.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor