[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod kostelem - fotogalerie

Popis:

Na kruhovém kamenném základě roubená sedmiúhelná konstrukce zastřešená šindelovou stříškou v čínském stylu.

Zajímavosti:
K přestavbě do dnešní podoby a zahrnutí do oplocené zahrady došlo někdy v letech 2001-2005. Předtím byl pramen jímán ve volně přístupné kamenné stavbičce podkovovitého půdorysu, zastřešené dřevěnou pultovou střechou. Název též Dubečská.


 

Pražské studánky - Pod kostelem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Dubeč
Katastrální území:
Dubeč
Upřesnění polohy: Studánka leží východně od kostela v Dubečku, v rohu louky pod ul. Na Hádku, na oplocené zahradě domu čp. 108 (nepřístupno).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží při hranici přírodním parku Říčanka, nedaleko přírodní památky Rohožník a archeologická kulturní památka Rohožník, po němž prochází naučná stezka Dubeč-Uhřiněves. V blízkosti studánky též kostel sv. Petra (nemovitá kulturní památka).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 25)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě o cca o 100%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních i psychrofilních bakterií stagnují, takže lze konstatovat, že dochází k pozvolnému přítoku znečištěné vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody