[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Juliánou - fotogalerie

Popis: 

Skružová studna o průměru 110 cm, ze tří čtvrtin zakrytá betonovými poklopy, zbývající část provizorně překližkou a linoleem. Studna hluboká 1m, hladina vody 80 cm pod horním okrajem. Nefunkční trubkový přepad 0,5 m pod okrajem studny. Voda vytéká proraženým otvorem na úrovni hladiny do zbytků betonové nádrže 40 x 35 cm a dále do potoka.

Zajímavosti:
Studánka používána místními chataři.

POLOHA:

orientační mapka okolí - studánka Pod Juliánou

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Přední Kopanina
Katastrální území:
Přední Kopanina
Upřesnění polohy: Na okraji osady Preláty pod Přední Kopaninou. Na úpatí zalesněného svahu na pravém břehu potoka asi 250 m pod čističkou odpadních vod - v místě, kde se na druhém břehu silnice prudce vzdaluje od potoku.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

V Přední Kopanině též studánka U Doušů.
Poblíž regionální biocentrum Únětický háj.
Na zalesněném návrší nad studnou stávala socha sv. Juliány (dnes kříž) - odtud jméno studánky. Kříží se zde žlutá turistická značka z Přední Kopaniny do Statenic a červená turistická značka z Horoměřic do Tuchoměřic.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 5)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu, terachlorethenu a trichlormethanu, které pocházející z odmašťovacích přípravků.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku znečištěné odpadní vody do studánky.