[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod hrází

Popis:

Zděná stavbička ve svahu se 128 cm vysokým, téměř čtvercovým průčelím, v němž plechová vrátka. Vnitřní plochostropá kobka o rozměrech 100 x 60 cm. Pod betonovou plošinou před kobkou přepad z kovové trubky. Bezprostřední okolí studánky malebně porostlé břečťanem.

Zajímavosti:
V literatuře se objevuje údaj, že studánka pochází z roku 1741, pravděpodobně však jde o omyl (nejstarší studánka v okolí, ke které by se snad mohl tento údaj vztahovat, byla dle jenštejnského kronikáře Václava Kovandy v jeskyňce nad hrází dnešního rybníka „V Katovičkách“ pod Jenštejnem). Název též Nad stavidlem, V Obůrkách.

Pražské studánky - Pod hrází, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Studánka leží v zalesněné strání pod hrází Cukrovarského rybníku, asi 20 m východně od jeho stavidla.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Níže v údolí Vinořského potoka se nalézá Dolní studánka, výše proti proudu leží studánky Gotická a Vinořská. Bezprostředně kolem studánky prochází červeně značená turistická značka z Vinoře do Jenštejna. Na ostrohu nad studánkou významná archeologická lokalita V Obůrkách.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: Ureš (str. 10, foto), Veger (str. 24)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a velmi vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů, síranů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů a síranů je to cca o 80%, u chloridů je překročení přibližně o 20%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů, síranů a chloridů klesají, ale také počty fekálních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku znečištěné odpadní vody do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody