[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Čimicemi (ilustrační foto, 2012), odkaz do fotogalerie 

Popis a zajímavosti:

Přírodní tůň 150 x 180 cm nepravidelného tvaru, na odtoku několik velkých kamenů, která zde kdysi tvořily hrázku. Dlouhodobě zcela bez vody (voda vytéká níže v údolí bez zřetelného vývěru).
Ureš nazýval ”Otevřená jímka”.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

orientační mapka - Pražské studánky - studánka Pod Čimicemi

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Bohnice.
Upřesnění polohy: Pramen se nalézá v údolí, směřujícím z Čimic k Vltavě (k bývalé dynamitce), v ostré pravotočivé zatáčce tohoto údolí na jeho pravé straně (při patě svahu) asi 350 m pod cestou z Drahanského údolí do Bohnic.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v Přírodním parku Drahaň-Trója. Asi o půl kilometru výše v témže údolí se nachází přírodní památka Čimické údolí. Na ostrohu severně nad pramenem významná archeologická lokalita – hradiště Zámka a sousně přírodní památka Zámka.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 8)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 39)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

(stav 2009)

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu s slabě alkalickým pH
a dosti vysokou mineralizací
.

Obsahy dusičnanů a iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů i železa je to cca o 30%. Slabě zvýšené hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny extrémně zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což jasně prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod!
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene kolísá od 0,1 do 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů a dusičnanů stoupají, stejně tak jako počty fekálních bakterií, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody