[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Beránkem - fotogalerie Popis:

Výrazná přírodní tůň pod kořenem jasanu, veliká cca 210 x 150 cm, hluboká až 15 cm. Přímý odtok stružkou do nedalekého potoka.

Zajímavosti:
Dříve upravený pramen (skruž, poklop) – poslední zbytky úprav odstraněny někdy mezi lety 2001 – 2005, čímž místo jednoznačně získalo.

Pražské studánky - Pod Babou, Pod Beránkem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území
: Modřany
Upřesnění polohy: Pramen se nachází ve střední části údolí Cholupického potoka, 4 m od jeho pravého břehu těsně při zeleně značené cestě údolím, asi 50 m pod poslední ze skupiny dřevěných lávek v této části údolí.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Pramen leží v přírodním parku Modřanská rokle – Cholupice.
Ureš uvádí v těsném sousedství tohoto pramene ještě druhý pramen Beráneček – v současné době nenalezen. Nedaleko pod studánkou se nalézá starý vodojem (studna).
Bezprostředně kolem pramene prochází zeleně značená turistická stezka z Komořan na Točnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 3)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 15-16)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19. 31)

 

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, které indikují průsak fekálně znečištěné vody do této studánky (např. z kanalizace). Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku fekálně znečištěné vody do studánky!