[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pod Babou - fotogalerie

Popis:

Přirozená tůňka široká 80 cm, dlouhá 140 cm. Proti svahu 65 cm vysoký břeh, v něm až 50 cm hluboká kapsa, z jejíhož stropu skapává voda. Oproti ostatnímu terénu hloubka 30 cm, z toho 7 cm vody. Voda mizí pod kořenem olše a na povrch vytéká až o cca 3,5 m dále.

 


 

 

Pražské studánky - Pod Babou, Pod Beránkem - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 12
Katastrální území:
Modřany
Upřesnění polohy: Pramen se nalézá v dolní části Modřanské rokle, zhruba v polovině vzdálenosti mezi lávkou pěšiny na  sídliště Baba a mostem hlavní cesty přes potok, 35 m od levého břehu potoka, cca 10 m ve svahu.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Modřanská rokle, leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V Modřanské rokli řada dalších studánek: Palisádová, U studní, Pod školou, V liščích děrách, Ve skále, Dolní Štěpánka a Horní Štěpánka, V Modřanské rokli.
Nedaleko (na druhém břehu potoka) prochází naučná stezka Modřanská rokle.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 31) ? – ztotožnění lokality „Modřanská rokle“ s touto studánkou nejisté.

 

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů, manganu a železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. V případě dusičnanů je překročení limitu pouze malé - cca o 10%. U manganu a železa jde o desetinásobné překročení limitu, ale přesto tyto koncentrace mohou odpovídat místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením
okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty Enterokoků, což indikuje možnou přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s.

Trendy: koncentrace dusičnanů, iontů manganu a železa stoupají. Stejně tak stoupají počty fekálních bakterií, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku znečištěné vody do této studánky.