[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Pekařka - fotogaleriePopis:

Skupina tří samostatných výrazně ohraničených pramenů. Na žádném z nich dnes není patrná technická úprava, každý tvoří svojí výraznou erozní rýhu, které se posléze spojují. Nad levou větví výše ve svahu prohlubeň, která bývala též pramenem, dnes však již zcela bez vody.
Název též Pod Proseckými skalami.

Zajímavosti:
Studánka nese jméno bývalé vinice a zaniklé usedlosti. Dříve byla voda využívána složitou soustavou kovových trubek jako zdroj vody pro bývalé nedaleké výše položené zahrádky – zaniklo někdy mezi lety 2001 - 2004.

Pražské studánky - Pekařka - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Libeň
Upřesnění polohy: Prameniště se nalézá ve strmém zalesněném svahu asi 30 m pod vrstevnicovou cestou, souběžnou s ul. Nad Kundratkou, při bývalých zahrádkách západně od nejzápadnějšího lomu Proseckých skal.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Voda z pramenů tvoří nedaleko pod prameništěm výrazný vodopád, pod kterým napájí rybníček. Východně od prameniště se nachází přírodní památka Prosecké skály.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 40)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato –uhličitano –síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy iontů železa a hořčíku jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U iontů železa je to až 6x, ale tyto vysoké koncentrace iontů železa a hořčíku přesto odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny také nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a zvyšující se počty psychrofilních bakterií, což může prokazovat průsak povrchové vody do této studánky indikovat přírodní bakteriální znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,5 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá. K tomuto jevu přispívá i zvětšující se plocha se zpevněným povrchem a odvádění srážkových vod do kanalizace.

Trendy: koncentrace iontů železa a hořčíku stagnuje, počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku povrchové vody do tohoto pramenu.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody