[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Nad Lipany - fotogalerie

Popis:

Betonové dopředu se rozšiřující korýtko dlouhé 150 cm, široké vpředu 95 cm, vystupuje cca 20 cm nad hladinu studánky . Přední (odtoková) strana poškozená, beton částečně rozpadlý až ke hladině. Hladina vody neměřitelná, minimálně 20 cm jemného bahna. Při odtoku kameny a prkna. Nad studánkou rozpadající se zbytky prkenného přístřešku, krytého vlnitým eternitem.

Zajímavosti:
Stejným jménem se někdy označují i další lokality - zejména studánka ”U srubu”.
Na potoce pod studánkou několik dalších ”studánek” - skružových objektů sloužících pro odběr vody pro potřebu přilehlých chat (některé dnes již nefunkční)

Aktualizace leden 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Lipence

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Lipence
Katastrální území:
Lipence
Poloha: V údolíčku na pravém břehu potoka do Lipan, asi 50 m pod cestou z Lipennců (respektive ze silnice jižně od nich) k hájovně Na lhotách.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Na potoku pod studánkou několik dalších ”studánek” - skružových objektů sloužících pro odběr vody pro potřebu přilehlých chat (některé dnes již nefunkční). V Lipencích řada dalších studánek – U Žlábku, Sklípek, Zahradní, U srubu.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 33 – „Lipence – studánka“)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o více než 100 %. Obsah tohoto prvku neustále narůstá. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů v posledních letech klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l).
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje (např. z kanalizace) do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v podzemní vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,3 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů klesají, ale počty fekálních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku slabě znečištěné vody do studánky.