[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Nad Cibulkou - fotogalerie

Popis:

Voda vytéká z kameninové trubky o průměru 12 cm, vycházející pod kořeny jasanu, do 30 cm široké nedávno upravované rýhy. Rýha prohloubena i nad trubkou.

orientační mapka Prahy - katastrální území Košíře

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Košíře
Upřesnění polohy: Pramen leží v lese mezi železniční tratí a severními srázy Vidoule, 5 m pod cestou, jdoucí podél plotu továren mezi vrstevnicovou cestou po úbočí Vidoule (žlutá turistická značka) a ulicí Vejražkovou - cca 80 m pod vrstevnicovou cestou.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Košíře-Motol, nedaleko přírodní památky Vidoule.
Jižně od studánky prochází žlutě značená turistická stezka z Motola do Košíř.
V okolí studánky Jupiter, Na Cibulce a Pod Vidoulí.
Ztotožnění s lokalitou ”Cibulka” u Vegera nejisté - tato uváděna více severozápadně.  V okolí se nachází více pramenů, některé z nich jsou vhodné k vybudování studánky.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20) ? – ztotožnění s lokalitou „Cibulka“ nejisté

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní
kationy a anionty.

Obsahy iontů železa a manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. V obou případech je možno konstatovat prvky pocházejí z místních hornin a odpovídají tak přírodně zvýšenému pozadí.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také byly v této vodě naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody
do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor