[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Na Troníčku, stav po rekonstrukci, 2008

Popis:

Studánka se nachází na pravém břehu Prokopského potoka při silnici proti hájovně pod Novou Vsí ( dříve usedlost  „Na Troníčku“ - č. 3, odtud tedy historický název).
Kamenná stavbička o půdorysu 54 x 82 cm, vysoká 98 cm. Okolní plocha je vydlážděna hrubě upravenými kameny. Voda vytéká do mělké kamenné jímky a odtud žlábkem do potoka.  Vlastní zdroj vody se nachází  na úbočí Butovického hradiště na druhé straně potoka výše proti jeho proudu. Voda sem přitéká samospádem.
”Na Troníčku” je starobylé pojmenování budovy dnešní hájovny. Nazývána však bývá také Prokopská studánka. Jímka, která měla dříve ještě jedno vyústění přímo do potoka,  je v některých materiálech uváděna jako samostatná lokalita pod označením Novoveská či Pod Hradištěm.

Zajímavosti:

Pramen bývá považován za zdroj vody pro historické Butovického hradiště. Dříve byla voda údajně vedena potrubím až do Klukovického koupaliště. Kadlecová – Žák ji spojují s vodárnou pod Novou Vsí a nazývají V Nové Vsi. Vlastní pramen studánky se nachází asi 130 m proti proudu Prokopského potoka ve svahu pod Butovickým hradištěm. Původní jímací objekt i původní napájecí litinové potrubí bylo již v havarijním stavu a hrozil úplný zánik studánky. Celkovou rozsáhlou rekonstrukci jímacího objektu vody, napájecího potrubí i vlastního objektu studánky provedl na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP Svaz ochrany přírody a krajiny ČR. Rekonstrukce byla dokončena v říjnu 2008.  Při rekonstrukci byly použity převážně vápencové kameny. Ostatně i velká část Prokopského údolí je tvořena vápencem,  jako výspa Českého krasu do pražské kotliny.Voda je hojně využívána zahrádkáři z Nové Vsi i kolemjdoucími.

Další zajímavosti:
”Na Troníčku” je starobylé pojmenování budovy dnešní hájovny.
Též Prokopská studánka.
Jímka, která měla dříve ještě jedno vyústění přímo do potoka, v některých materiálech uváděna jako samostatná lokalita pod označením Novoveská či Pod Hradištěm.
Dříve byla voda vedena potrubím až do Klukovického koupaliště.
Část starého, dnes již nefunkčního litinového potrubí, jež zajišťovalo přívod vody do studánky, dosud zachováno v břehu potoka severně od studánky.
Původně zde přítok vody zajišťovala vzpřímená několikrát zahnutá trubka, v roce 2003. obezděna Svazem ochrany přírody a krajiny ČR kamenným téměř metr vysokým soklem.
Studánka s celým systémem přívodu vody z pramene zřízena údajně v období 1. republiky.
Voda hojně využívána zahrádkáři z Nové Vsi i kolemjdoucími.
Na blízkých stromech kolem roku 2005 zavěšeny dřevěný kříž a obrázky sv. Prokopa – připomínka Prokopského údolí jako tradičního poutního místa (neznámo proč odstraněno).
Kadlecová – Žák spojují studánku chybně s vodárnou pod Novou Vsí a nazývají V Nové Vsi.

Aktualizace - červen 2010

orientační mapka Prahy - studánka Na Troníčku

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 13
Katastrální území:
Jinonice
Upřesnění polohy: Studánka se nachází na pravém břehu Prokopského potoka při silnici proti hájovně pod Novou Vsí.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Směrem po silnici dolů do údolí narazí návštěvníci na trasu naučné stezky Údolím Dalejského potoka. Náhorní plošinou Butovického hradiště prochází naučná stezka Butovickým hradištěm. Prokopské údolí je přírodní rezervací.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: Eberl - Petrovský (str. 305-306), Kadlecová – Žák (str. 27), Kovařík (str. 150-151), Tesař - Součková, Ureš (str. 21), Veger (str. 20, 32)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –sírano – uhličitanového typu s slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací.

Obsahy síranů je nárazově vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to až o 10%, což svědčí o mírném znečištění z okolních zemědělských ploch. Ovšem obsahy dusičnanů jsou dlouhodobě v limitu do 50 mg/l.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky nárazově zjištěny slabě zvýšené počty koliformních bakterií, což může být způsobeno průsakem povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,3 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnují, počty fekálních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku slabě znečištěné vody do studánky.