[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Na Hřebenkách - fotogalerie

Popis:

Prohnutá zídka, vysoká 115 cm, vystavěná z opukových desek. Ve střední části z ní vychází čtyři růžicovitě uspořádané kovové trubky, ze spodní z nich vytékala voda (během podzimu 2005 nefunkční ?) do žulové okrouhlé nádrže o průměru 23 cm a hloubce 40 cm, ze které okamžitě odtékala pryč. Na pravé straně studánky žulový hranol, na kterém stávala socha dívky (“Petruška“). Zídka pak ještě pokračuje přímým úsekem, na kterém lavičky (dnes v technicky poměrně špatném stavu).
Přístup ke studánce po třech schůdkách, které vymezují spolu s prohnutou částí zídky čočkovitou sníženinu o delší ose cca 3 m. Plocha před studánkou upravena (dlažba, lavičky). Od studánky krásný výhled na Prahu (Nové Město, Vyšehrad, Pankrác, údolí Botiče).
Název též Hřebenka (jméno v tomto tvaru nevhodné, protože usedlost tohoto jména leží mnohem jižněji).

Zajímavosti:
Studánka byla upravena v 70. letech a znovu 1987 (tehdy zde instalována socha - zanedlouho poté ukradena).
Veger uvádí výrazné snížení vydatnosti studánky (z 0,4 na 0,02 l/sec) v souvislosti s výstavbou Strahovského tunelu.
Podle neověřených informací je studánka v souřasnosti bez vody.

orientační mapka Prahy - katastrální území Smíchov

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Smíchov
Upřesnění polohy: Studánka leží na západním konci Kinského zahrady při ostré zatáčce ulice Na Hřebenkách.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást památkové zóny Smíchov.
V oblasti  Petřína několik dalších studánek (Petřínka, Ve Strahovské zahradě) a řada vodovodních štol (Železitá, Štola XV, Strahovská štola ...).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 151,152)
Kváčková Radka, Kovařík Petr: Pátrání po pražských pramenech - Svobodné slovo 30. 12. 1984
Ureš Eduard: Pražské studánky - Lidová demokracie 4. 8. 1977
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 22)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 29, 67)
Zavřel Jan: Vody podzemní a povrchové – In: Zavřel Jan a kol. - Pražský vrch Petřín – Paseka, Praha a Litomyšl 2001 (str. 18)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu s slabě alkalickým pH
a středně vysokou mineralizací
.

Obsahy dusičnanů jsou dlouhodobě vyšší cca o 20%, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnují, počty fekálních bakterií kolísají, takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky.