[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Malá trhlina - fotogalerie

Popis:

Pramen prýští v malé dutině v pískovcové skalce (1,2 m vysoké) na břehu potoka. Portál jeskyňky je trojúhelníkového tvaru o základně 120 cm a výšce 65 cm, skalní dutina je 160 cm hluboká. Vlastní pramen je široký 40 cm, na jeho dně je jemný písek. Odtok vody na úrovni hladiny potoku.
Asi 1 m nad pramenem se nachází nevelký, 1 m hluboký propad, na jehož dně zřetelně proudí voda směrem k „pramenu“ – pramen je tedy vyústěním jakéhosi podzemního prostoru (ponorný tok v pískovci?!, silně zanesená bývalá štola??).

Pražské studánky - V oboře, Malá trhlina - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Pramen leží ve střední části Vinořského parku, na severním úpatí Velkého Hradiště, na levém břehu potůčku cca 20 m jižně od pramene ”V oboře”.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Pramen je součástí přírodní rezervace Vinořský park a širšího přírodně-krajinářsky upraveného Vinořsko-Satalického komplexu. Nedaleko od pramene prochází žlutě značená turistická trasa z Vinoře do Satalic a připravovaná naučná stezka, vlastní pramen však bez jakéhokoliv přístupu. 20 m jižněji se nalézá další pramen, zvaný V oboře. Na ostrohu nad pramenem významná archeologická lokalita - areál slovanského hradiště a zaniklé středověké vsi Hradiště.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 9)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů a železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. V obou případech je překročení limitů pouze malé - cca o 10%. Koncentrace iontů železa odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní
organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden neúplný laboratorní rozbor

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody