[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ] 

Pražské studánky - Libeňka (ilustrační foto, 2012) 

Popis:

Studánka je vytvořena z velkých žulových kvádrů. Tři poměrně vysoké schody sestupují do obdélné prohlubně cca 115 cm široké, 110 cm hluboké, i se schody 205 cm dlouhé (před nimi ještě 155 cm upraveného vydlážděného terénu). Ve spodní části čelní stěny zrezlá kovová trubka o průměru 3 cm, z které vytéká voda do jímky 50x56 cm.  Hloubka jímky 30 cm, vody 12 cm

Zajímavosti:
V 80. letech 20. stol. je pramen popisován jako neupravená mokřina se špatným odtokem - dnešní úprava zřejmě z poč. 90. let. Název též Svatovojtěšský pramen, U loděnice.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Libeňka - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část: Praha 8
Katastrální území
: Libeň.
Upřesnění polohy: studánka se nachází v louce v jihozápadní části Thomayerových sadů.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

-

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

 

Literatura:
· Bucharovič Stanislav, Wieser Stanislav: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Libri, Praha 2001 (str. 272)
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987(str. 21)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 40)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

(stav 2012)

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – uhličitano – síranového s neutrálním pH a zvýšenou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Obsahy sledovaných chemických složek vykazují poměrně setrvalý stav. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!

Koncentrace vybraných antropogenních kontaminantů (ropné látky, chlorované a aromatické uhlovodíky) vyhovují vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, resp. Metodickému pokynu MŽP ČR platnému od 31. 7. 1996.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene se pohybuje v prvních desetinách l/s, v roce 2012 byla odhadovaná vydatnost v rozmezí 0,3 – 0,5 l/s.

Trendy: Chemismus podzemní vody vykazuje dlouhodobě setrvalý stav bez výrazných trendů v obsahu sledovaných chemických látek.

Logo OPV provádějící rozbory vody