[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Krychle

Popis:

Studánku tvoří zcela uzavřená jímka v podobě betonového kvádru 80 x 120 x 80 cm (takže jméno studánky je z geometrického hlediska poněkud nepřesné...), západní stranou zcela zapuštěná do svahu. V dolní části čelní (severovýchodní) strany otvor o průměru 4 cm, v němž byla kdysi pravděpodobně trubka. Z otvoru vytéká minimální množství vody. Další otvor (kovová trubka o průměru 10 cm), dnes zcela suchý, se nalézá 26 cm pod horním okrajem jihovýchodní stěny. Odtok do potoku vyzděným, dnes zaneseným žlábkem.
V těsném sousedství studánky kamenný vyzděný žlab - odtok jakéhosi potrubí z areálu nemocnice.
Název též ”Matička příroda”, Podezřelá, místními dříve nazývána Čuravá.

Zajímavosti:
Studánka stála již ve 20. letech 20. stol - bývala využívána obyvateli jako zdroj vody.

Pražské studánky - Krychle - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Kunratice
Katastrální území:
Kunratice
Upřesnění polohy: Studánka leží na levém břehu Kunratického potoka, pod plotem areálu Thomayerovy fakultní nemocnice asi 300 m severozápadně od restaurace ”Na tý louce zelený”.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Údolí Kunratického potoka.
Po druhém břehu potoka prochází žlutě značená turistická stezka z Roztyl do Kunratic.
V areálu Kunratického lesa se nalézají další studánky: Habrovka, Václavka, Žofinka, Urešova studánka.
(aktualizováno 2005)

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 10)
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 12)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 30)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází ke zvýšenému přítoku znečištěné vody do tohoto pramenu.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody