[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Husova studánka - fotogalerie

Popis:

Kovová trubka vychází ze zdi ze žulových kostek, která lemuje horní okraj cesty, v místě, kde tvoří menší výklenek. Voda vytéká do betonového korýtka a po 1,5 m mizí v kanalizaci.
Bezprostředně nad přepadem se nachází jímka ze skruží (průměr 70 cm, hloubka 225 cm, bez vody), zakrytá osmiúhelným betonov ým poklopem. V sousedství jímky je pramen v dutině pod kořenem smrku (ten pravděpodobně napájí studánku).

Zajímavosti:
Někdy mezi lety 2001 – 2005 byla studánka zcela přestavěna, její podoba však zůstala zachována.


 

orientační mapka Prahy - katastrální území Košíře

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Košíře
Upřesnění polohy: Studánka se nachází v Husových sadech při asfaltovaném chodníku na úpatí zalesněného svahu asi 50 m jihozápadně od pomníku Mistra Jana Husa (odtud odvozeno její jméno).

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 151)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 21-22)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, ale tyto koncentrace odpovídají místnímu přírodně zvýšenému pozadí, danému geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) prokázaly zatím pouze zvýšené koncentrace hliníku v podzemní vodě.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace iontů železa stagnuje, ale počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat zvýšený přítok povrchové vody do tohoto pramenu.