[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Háje - fotogalerie

Popis:

Studánka vystužená skruží o průměru 65 cm a hloubce 55 cm, zastřešená jednoduchou sedlovou stříškou. Voda též v prostoru kolem skruže - částečně zřejmě průsak ze studánky, částečně z dalších pramenů nad studánkou. Vše stéká do betonové roury o průměru 40 cm, 170 m dlouhé, která prochází pod pěšinou. Přes zamokřené okolí studánky prochází dřevěná lávka. Jedná se o jedno z mnoha pramenišť Větveného potoka.
Název též U Hájů.

Zajímavosti:
O studánku a celou lokalitu přírodní památky U Hájů pečuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody Troja na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP.

orientační mapka Prahy - katastrální území Stodůlky

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 13
Katastrální území:
Stodůlky
Upřesnění polohy: Jeden z pramenů potůčku v lese U Hájů, asi 30 m pod jižním okrajem lesa, severovýchodně od kynologického cvičiš

 


Zajímavosti v okolí:

Studánka je součástí přírodní památky U Hájů.
V okolí je mnoho dalších (neupravených) pramenišť. Severovýchodně studánky V louce, V zahradě a Za Mototechnou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 32)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového typu se slabě kyselým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda většinou vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, pouze u pH byla zjištěna výraznější kyselost (pH 6,3).
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,3 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty fekálních a psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že se zvyšuje přítok povrchové vody (splachy) a možná i fekální vody z kanalizace do studánky.