[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Gotická studánka - fotogalerie

Popis:

Studánku tvoří zaklenutý výklenek v kamenné zdi, lemující břeh rybníku. Výklenek je vysoký 140 cm (z toho 40 cm pod úrovní terénu), široký v dolní části cca 65 cm, hluboký až 80 cm. Nad výklenkem je betonová stříška. Studánka je dnes bez vody, silný pramen však vytéká cca 3 m severovýchodně na úrovni hladiny rybníku pod betonovou trubkou, která zřejmě bývala přepadem studánky.

Zajímavosti:
Jméno studánky poukazuje na její tvar (vytvořil ho Eduard Ureš) - se stářím studánky nemá nic společného.
Ještě v polovině 80. let 20. století byla údajně tato studánka hojně užívaná a udržovaná obyvateli protějšího domu. V roce 2000 již bez vody.
Název studánky též V podskalí.

Pražské studánky - Gotická studánka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Studánka se nalézá v pravém břehu Horního Cukrovarského rybníku pod ulicí V podskalí, proti poslednímu vinořskému domku. Přístup z ulice po částečně poškozených a značně zarostlých schůdcích.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy v okolí aj.):

Níže v údolí Vinořského potoka studánky Pod hrází a Dolní, výše ve vsi studánka Vinořská. Bezprostředně nad studánkou prochází červená turistická značka z Vinoře do Jenštějna.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura: Ureš (str. 10 - foto), Veger (str. 24, 41)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato –uhličitano – síranového typu s slabě alkalickým pH
a velmi vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů a síranů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů i síranů je to cca o 25%. Slabě zvýšené hodnoty byly naměřeny také v parametru chemická spotřeba kyslíku, který indikuje organické znečištění přírodního i antropogenního původu.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což může prokazovat průsak povrchových vod do podzemních vod ve studánce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,6 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, počty koliformních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že kromě přítoku povrchové vody (splachy) se kvalita vody pomalu zlepšuje.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody