[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Franciho studánka - fotogalerie

Popis:
Stavbička z kamenných (převážně žulových) kostek na půdoryse 80 x 98 cm, v hřebeni 75 m vysoká. V dolní části přední stěny vychází trubka o průměru 4 cm. Z ní teče voda do vyzděné jímky 50 x 23 cm, hluboké 20 cm (zanesená listím) a poté odtéká pod cestou do údolí. Do jímky ústí z boku ještě jedna trubka, tč. bez vody.
Název též Na Džbánu (jméno nemá místopisné opodstatnění).

Zajímavosti:
Ureš popisuje studánku v 1. pol. 80. let jako otevřenou jímku.

orientační mapka Prahy - Franciho studánka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 6
Katastrální území:
Vokovice
Upřesnění polohy: Vlevo při cestě z Vokovic k usedlosti Želivka v Šáreckém údolí, asi 40 m pod odbočkou červeně značené „Primátorské cesty“.

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje. Nedaleko regionální biocentrum Divoká Šárka.
Kolem studánky prochází červená turistická okružní značka Šárkou.
V Divoké Šárce řada dalších studánek - Šestákova, Horní Šestákova, Zlodějka, Šárecká Habrovka, Šárka, Čertovka (zaniklá).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 6)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 23)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda většinou vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, pouze u síranů
bylo zjištěno výraznější překročení o cca 30%
.
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, počty psychrofilních bakterií klesají, takže lze konstatovat, že se kvalita vody pomalu zlepšuje.