[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Dolní studánka (ilustrační foto, 2012) 

Popis:

Z betonové zídky 50 x 25 cm vystupuje 11 cm dlouhá kovová trubka, z níž vytéká voda do přírodní jímky cca 40 x 50 cm. Přístup k pramenu je po provizorně položené dřevěné desce. Okolí studánky je výrazně porostlé břečťanem.
Vydatný, nikde však neevidovaný pramen.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Dolní studánka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha - Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Pramen leží v mírné úžlabině zalesněného svahu nad pravým břehem Vinořského potoka, 5 m pod červeně značenou cestou, asi 0,5 km  pod hrází Cukrovarského rybníka, 0,5 km  pod studánkou „Pod hrází“.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Jde o nejspodnější z pramenů při Vinořském potoce na území Prahy - výše v údolí Vinořského potoka je několik dalších studánek - Pod hrází, Gotická, Vinořská. V bezprostřední blízkosti pramene prochází červeně značená turistická značka z Vinoře do Jenštejnanaučná stezka Vinoř – Jenštejn (vybudována v roce 2010).  Přístup ke studánce z trasy červené turistické značky a naučné stezky je označen šipkou.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822


Kvalita podzemní vody ve studánce:

(stav 2009)

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody
na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 10%, u chloridů je překročení přibližně o 30%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány. Nicméně ovlivnění lidskou činností je zřejmé již nyní, především ze zvýšených koncentrací chloridů, které pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden laboratorní rozbor.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody