[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Dobrá voda - fotogalerie

Popis:

Jedna z mála „klasických“ lesních studánek na území Prahy. Kamenná studánka s vnitřním prostorem 50 x 120 cm. Ve výši 30 cm nad hladinou vody je zakryta velkými plochými kameny na kovových tyčích. Směrem dozadu se strop snižuje a postupně splývá s terénem. Hloubka vody 32 cm, na dně jemné jílovité bahno. Při odtoku snižuje kamenný práh hloubku na 15 cm, postupně plynule přechází v odtokovou stružku.

Zajímavosti:
Jedna z mála „klasických“ lesních studánek na území Prahy.
Odtoková strouha je pravidelně čištěna.
Staré lidové pojmenování studánky, vztahované často i na zalesněné rokle nad ní.

Aktualizace červen 2010

orientační mapka Prahy - katastrální území Holyně

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Slivenec
Katastrální území:
Holyně
Upřesnění polohy: Studánka leží v mělkém zalesněném údolíčku na pravostranném přítoku Dalejského potoka, 30 m nad železniční tratí, asi 90 m jihovýchodně od vstupu do zahrady čp. 256 v Dalejském údolí (cesta přes potok a železnici ke studánce).

 


Zajímavosti v okolí:

Studánka leží v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí, nedaleko národní přírodní památky Dalejský profil
Nedaleko studánky prochází naučná stezka Údolím Dalejského potoka, o něco dále modře značená turistická stezka z Hlubočep do Holyně.
V Dalejském údolí se nachází i další studánky: Pod Placatou skálou a V Červeném lomu.

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Eberl Zdeněk, Petrovský Vladimír: Historický místopis Prokopského údolí - vlastním nákladem, Praha 1979 (str. 378-379)
Kadlecová Renáta, Žák Karel: Krasové prameny Českého krasu - In: Český kras XXIV - Muzeum Českého krasu, Beroun 1998 (str. 27)
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 20)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 21, 32)

Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – uhličitanového typu s mírně zásaditým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Bohužel byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce naměřeny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, počty koliformních bakterií klesají, ale počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že kromě přítoku povrchové vody (splachy) se kvalita vody pomalu zlepšuje.