[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ] 

Pražské studánky - Ctěnická (ilustrační foto, 2012)Popis:

Pramen je zachycován do obdélné kamenné jímky o vnitřním půdorysu 77 x 79 cm, z čehož 17 cm je zakryto (pod cestou) a hloubce 70 cm. Hladina vody je 10 cm pod okrajem studánky (na straně u cesty), na dně je minimálně 5 cm bahna. Proti svahu je zídka zvýšena ještě o 30 cm a opatřena kamenným překladem dlouhým 133 cm a vysokým 25 cm. Jímka je obrostlá břečťanem a zakryta provizorně železnou mříží. Odtok je podzemní trubkou.
Název též Drahanská (podle jména údolí).

Zajímavosti, poznámky:
Do dnešní podoby byla studánka přestavěna v roce 2003 v rámci celkové rekonstrukce zámeckého parku. Předtím ji tvořila cihlová kobka ve svahu, působící poněkud romantičtěji.
V létě 2011 byl odtok studánky nefunkční, voda se volně rozlévala po cestičce; zda je současný stav výsledkem opravy či pouze aktuálního nedostatku vody není známo.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - Ctěnická studánka, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy (v přípravě)

Městská část Praha-Vinoř
Katastrální území:
Vinoř
Upřesnění polohy: Studánka leží ve východní části Ctěnického zámeckého parku při jedné z parkovývh cest, pod nevysokou, ale výraznou terénní hranou 25 m severozápadně od branky v ohradní zdi parku nad rybníkem, asi 20 m od pravého břehu Ctěnického potoka.

 

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí rozsáhlejších krajinných úprav v okolí Ctěnického zámku, zahrnujícím kromě vlastního parku např. i přilehlý Ctěnický háj. K zámku vede odbočka žluté turistické značky.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Podvolecký František:  Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV,
· Veger (str. 24).

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

(stav 2009)

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody
na hlavní kationy a anionty.

Obsah dusičnanů je vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů i chloridů je to cca o 50%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky
naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, bakterií Escherischia coli a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,6 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: nelze vyhodnotit, zatím byl proveden pouze jeden laboratorní rozbor.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody