[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Chvalka - fotogalerie

Popis:

Kruhová cihlová studna o průměru 125 cm, hluboká 155 cm, mírně vystupující nad terén, je zakrytá betonovým poklopem. Voda dosahuje 60 cm pod horním okrajem. Nedaleký přepad z kovové roury o průměru 15 cm do malého rybníčku se v současné době nachází pod hladinou tohoto rybníčka.
V těsném sousedství studny poškozená budova vodárny.

Zajímavosti:
· Pramen je počátkem stejnojmenného potoka (pravostranný přítok Rokytky).

Pražské studánky - Chvalka - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Horní Počernice
Katastrální území:
Horní Počernice
Upřesnění polohy: Studánka leží pod skalní stěnou v malém pískovcovém lomu na pravém břehu retenční nádrže pod ul. Slatiňanská, zhruba 30 m severně od ústí čistírny odpadních vod do nádrže.

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Nedaleko studánka jižním směrem začíná přírodníá park Klánovice-Čihadla.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
· Podvolecký František:  Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 40-41)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 42)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH
a velmi vysokou mineralizací
.

Obsahy dusičnanů, síranů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 40% u síranů a chloridů je překročení přibližně o 20%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Také v této vodě byly naměřeny zvýšené počty psychrofilních bakterií, což dokládá průsak povrchové vody do této studánky.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány. Nicméně ovlivnění lidskou činností je zřejmé již nyní, především ze zvýšených koncentrací chloridů, které pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů a chloridů stoupají a také počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že dochází k přítoku povrchové vody (splachy) do studánky.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody