[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Bendovka, 2012 (odkaz do fotogalerie) 

Popis:

Pramenná jímka obložená půlkruhem z kamenů a překryta dřevěnou sedlovou stříškou cca 1 x 0,75 m, ve hřebeni 30 cm vysokou. Dnešní studánka nahradila někdy v letech 2009 či 2010 silně poškozenou studnu z betonových skruží.
Název též Nad Černou roklí.

Zajímavosti:
Ve studánce pramení potok, tvořící osu Černé rokle (Trojský potok) – pod studánkou napájí malý rybníček a níže v rokli vytváří několik pěkných vodopádů.
Jméno je odvozeno od zaniklé usedlosti, která stávala nedaleko (psáno též Bendlovka či Pentlovka) a na jejíž pozemcích se studánka nachází; Bendovkou je někdy nazývána i vlastní Černá rokle.

Aktualizovaný popis - stav jaro 2012.

Pražské studánky - bendovka- orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Bohnice
Upřesnění polohy: Studánka leží vhorní části Černé rokle pod bohnickým sídlištěm, zhruba severně od hradiště „Na Farkách“.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v Přírodním parku Drahaň-Trója, poblíž přírodní rezervace Podhoří. Jižně nad studánkou se nachází významná archeologická lokalita – hradiště Na Farkách. Asi 60 m níže v rokli se nalézá studánka V Černé rokli.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 39)
Lašťovková – Koťátko

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

(stav 2009)

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 30%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou pravděpodobně způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,6 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, koncentrace chloridů roste, počty koliformních bakterií klesají, ale počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že kromě přítoku povrchové vody (splachy) se kvalita vody pomalu zlepšuje.
Kvalitu vody ve vybraných studánkách zjišťuje firma OPV s.r.o. Logo OPV provádějící rozbory vody