[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Bendovka

Popis:

Betonová skruž o průměru 95 cm, níže se zužující na 60 cm. Zbytek betonového poklopu. Ve studni kolem 10 cm vody (její hladina cca 0,5 m pod úrovní terénu) a velký nepořádek.  1,2 m pod skružemi ústí v úrovni terénu poškozená kameninová trubka, zčásti zanesená písčitými sedimenty.

Zajímavosti:
Ve studánce pramení potok, tvořící osu Černé rokle - níže vytváří několik pěkných vodopádů.
(aktualizováno 2005)

Pražské studánky - bendovka- orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 8
Katastrální území:
Bohnice
Upřesnění polohy: Studánka leží v údolíčku pod Bohnickým sídlištěm, zarostlém zpustlým sadem, nad tzv. Černou roklí - strží, rozdělující skalní srázy Podhoří na severní a jižní část.

 

 

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Drahaň-Trója, poblíž přírodní rezervace Podhoří. Jižně nad studánkou se nachází významná archeologická lokalita – hradiště Na Farkách. Asi 60 m níže v rokli se nalézá studánka V Černé rokli.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24, 39)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce:

Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – hořečnato –sírano – chlorido – uhličitanového typu s neutrálním pH a vysokou mineralizací.

Obsahy dusičnanů a chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. U dusičnanů je to cca o 30%.
Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií a Enterokoků, což může prokazovat přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Zvýšené počty psychrofilních bakterií jsou pravděpodobně způsobeny průsakem povrchové vody do této studánky a potvrzují tak přírodní organické znečištění.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene je přibližně 0,6 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace dusičnanů stagnuje, koncentrace chloridů roste, počty koliformních bakterií klesají, ale počty psychrofilních bakterií rostou, takže lze konstatovat, že kromě přítoku povrchové vody (splachy) se kvalita vody pomalu zlepšuje.
Kvalitu vody ve vybraných studánkách zjišťuje firma OPV s.r.o. Logo OPV provádějící rozbory vody