V současné době se jírovce – Aesculus hippocastanum a lípy srdčité – Tilia cordata a lípy velkolisté – Tilia platyphyllos v aleji objevují v nepravidelném rastru. Dominantní lípy jsou doplněny jírovci, stromy rostou v poměrně hustém sponu 5,5 metru od sebe.          

V návrhu jsou plně respektovány a ponechávány zdravé staré stromy s vyhovující provozní bezpečností. Část z nich bude odborně arboristicky ošetřena. Dosadby probíhají zejména ve větších celcích po několika kusech, což je s ohledem na spon nutností. Druhově se jedná o návrat dříve zde rostoucích lip a jírovců, přičemž jírovce, které dříve raší a výrazně kvetou. Jsou opět použity náhodně, bez zjevného vzorce, tak jak je tomu doposud. Výjimkou je střední část aleje přímo pod bývalou Vozovnou, tvořící jakési korzo neboli odpočinkové místo s kvetoucími stromy.

V současné době jsou zde jírovce pleťové – Aesculus x carnea, které bohužel trpí bakteriální chorobou a nemohou být na místo navráceny. Bude zde zachován prvek poměrně mohutného, kontrastního, výrazně kvetoucího stromu, který svým zajímavým habitem podtrhne výjimečnost místa. Jako vhodný taxon pro toto místo je navržena katalpa srdčitá – Catalpa ovata.

V rámci stromořadí v ose Šlechtova restaurace - Výstaviště bude vysázeno 66 kusů stromů. Z toho 8 kusů jírovců maďalů, 10 kusů lípy srdčité,  30 kusů lip velkolistých a 18 ks katalp srdčitých.

Dosadba stromořadí v rámci kompoziční osy Šlechtova rest.-Výstaviště, ilustr.foto

OCP MHMP, Oddělení péče o zeleň