Jednou z důležitých součástí této komplexní péče o dřeviny jsou speciální arboristické průzkumy, které jsou v parku prováděny od roku 2016. Jedná se především o fytopatologický průzkum, jehož cílem je včas odhalit dřeviny, které by mohly být nebezpečné pro své okolí. Jde nejen o dřeviny výrazně napadené nebezpečnými druhy dřevních hub, jež mohou způsobit nečekané selhání a pád stromu, kterým můžou být ohroženy objekty a lidé v jejím bezprostředním okolí, ale také o dřeviny napadené patogenními chorobami a škůdci, jejichž rozšíření v parku by mohlo znamenat hromadné odumírání stromů, tedy významné riziko pro zdravotní stav a dlouhodobou udržitelnost dřevin v parku. Práce fytopatologa v parku Stromovka spočívá především v realizaci detailních a plošných fytopatologických průzkumů.

Detailní fytopatologický průzkum je z pravidla zpracováván u vybraných dřevin, které byly inventarizací vyhodnoceny jako rizikové z pohledu bezpečnosti a zároveň cenné z pohledu mohutného vzrůstu, kompoziční, biologické či historické hodnoty. Takovéto dřeviny jsou následně v rámci detailního průzkumu po dobu jednoho roku pravidelně v přibližně měsíčním intervalu navštěvovány a jsou u nich zaznamenávány veškeré nalezené poruchy, poškození a symptomy, díky nimž je možné lépe zhodnotit aktuální stav stromu a predikovat jeho vývoj do budoucna.  Na základě těchto informací je následně vyhotoven plán péče o dřevinu, který je výstupem tohoto hodnocení. Od roku 2016 do současnosti bylo takto v parku zhodnoceno přibližně 2 200 kusů dřevin.

Plošné fytopatologické průzkumy probíhají v parku od roku 2021 do současnosti. Doposud tedy proběhly ve dvou sezónách. V rámci těchto průzkumů jsou v každém roce v několika ročních obdobích prohlédnuty všechny dřeviny a v případě nálezu plodnic či jiných specifických symptomů poukazujících na přítomnost konkrétních houbových parazitů či patogenů jsou tyto zaneseny do databáze ke konkrétním napadeným stromům. Cílem těchto průzkumů je vytvořit komplexní databázi, v níž budou zaneseny všechny nálezy v parku, bez ohledu na jejich aktuální vliv na zdravotní stav či perspektivu stromů. To umožní následně tyto dřeviny kontrolovat v pravidelných fytopatologem stanovených intervalech a zavčas provádět jejich ošetření s cílem zajistit nejen bezpečnost, ale především jejich dlouhodobou existenci v parku. V případě infekce dřeviny dřevními houbami je totiž zásadní, v jaké fázi je tato infekce odhalena. V případě pozdního nálezu již rozsáhlé infekce je často nutné přistoupit k pokácení, či výrazné redukci stromu. Oproti tomu, když se objeví infekce již v začátku, je možné s dřevinou pracovat postupně a citlivěji. Dalším podstatným výstupem této práce je daleko lepší zjištění celkového stavu dřevin v parku a druhové diverzity hub s vazbou na dřeviny, které se zde nacházejí.

Již v prvním roce řešení, tedy v sezóně 2021 bylo v parku zaznamenáno 342 dřevin, na nichž bylo identifikováno přes 500 houbových parazitů a patogenů, patřících do 43 druhů. Je velmi pravděpodobné, že i za rok 2022 vzejde z prováděných průzkumů obdobný počet nových nálezů, neboť dřevní houby z pravidla nevytvářejí plodnice každým rokem, ale jen jednou za několik let.

I v roce 2023 jsou naplánovány další průzkumy na nejvíce frekventovaných místech a nejvýznamnějších dřevinách tohoto parku. Budeme se tedy těšit na možná setkání v parku a v případě Vašeho zájmu Vám rádi o detailech těchto průzkumů povíme více.


Autorem článku je Ing. Jiří Rozsypálek (fytopatolog)