Rekonstrukce hlavního schodiště k památníku a obnova vegetace v okolí schodiště a pod Thomayerovou vyhlídkou

V závěru roku 2014 proběhla na Vítkově rozsáhlá rekonstrukce hlavního schodiště k památníku. V současné době probíhá obnova travobylinných společenstev v okolí hlavního schodiště a pod Thomayerovou vyhlídkou. Obnova vegetace je ve svazích prováděna pomocí instalace kokosových sítí proti erozi. Svahy budou osety specielní směsí s druhy kvetoucích bylin a trav vhodných pro daná stanoviště.

Obnova keřových porostů jižních svahů Vítkova a výsadby podél zrekonstruované severní cesty

V závěru roku proběhla pěstební obnova keřových porostů jižních svahů Vítkova probírkou stávajích druhů a jejich lokálním zmlazením s ohledem na vegetační charakteristiky jednotlivých druhů. Podél nedávno zrekonstruované severní cesty v parku bude letos na jaře dosazena souvislá linie z původního druhu hrušní, které se místy zachovaly. Jedná se o 26 alejových stromů. V porostech severních svahů nyní probíhá uvolňování cenných a původních druhů stromů a keřů od druhů plevelných a invazivních. Cílem je podpora stávajících dubů, bříz, hlohů, jasanů, javorů, brslenů, tisů, mahalebky apod.