V přírodně a památkově chráněném parku Královská obora Stromovka probíhá průběžná odborná koncepční obnova dřevin. Na zpracování podkladů spolupracujeme s nejzkušenějšími specialisty v České republice tzn. s dendrology, krajinářskými architekty, fytopatology (dřevokazné houby), biologickými dohledy (ornitologem – ptactvo, chiropterologem – netopýři, entomologem – brouci).

Průběžně aktualizujeme podklady pro odbornou správu parku. Na základě těchto podkladů je specialisty zpracovávána koncepce obnovy dřevin. Obnova dřevin v parku Stromovka je dlouhodobě zacílena na problematické jednotlivé stromy a problematické lokality (stromy ve špatném zdravotním stavu a např. na lokality s výskytem dřevokazných hub).

Jednotlivé stromy navržené ke kácení posuzují mimo jiné i biologické dohledy (ornitolog, chiropterolog, entomolog). Jedná se o mezioborovou spolupráci. Pokud v parku naleznete torzo stromu, jedná se o odborně ošetřený strom na základě doporučení biologických dohledů a rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Dále v parku můžete nalézt ponechané části kmenů ze starých stromů dle doporučení biologických dohledů. Pokud kácíme nejen staré buky, máme k tomu pádné důvody. Ve Stromovce je to zejména výskyt dřevokazných hub v kořenovém prostoru stromů, kmenech, či korunách stromů.

Stromovka je pod přísným dohledem odborníků. Jedná se o mravenčí práci velkého týmu spolupracujících lidí, kteří mají ke Stromovce velice kladný vztah. Jedná se o zkušené specialisty, kteří věnují práci ve Stromovce mnoho času, od přípravy projektů, přes koncepci, realizace až po každodenní údržbu.

Stromovka je park pro všechny generace. Je nutné zajistit udržitelnost parku pro další generace tzn. rovnováhu mezi odstraňováním stromů ve špatném zdravotním stavu a výsadbami nových stromů včetně důležité péče o mladé výsadby a o stávající stromy

V letech 2014 – jaro 2021 bylo v parku Stromovka vysázeno 1998 ks dřevin viz mapka.

Zajímavé informace o významných dřevinách a jejich přemnožování ve Stromovce naleznete na webových stránkách Pražská příroda v části: