Jak to před dvěma sty lety začalo……
Ke konci 18. století se objevují první zprávy o „rekreační“ funkci obory – konají se zde slavnosti, výstavy i pokusy vzduchoplavců, které navštěvují davy Pražanů. V roce 1792 nastoupil na trůn František I. V roce 1804 vyhlásil své državy za svobodné císařství a uchoval tak své císařství i poté, co se zhroutila Svatá říše římská. Když nastal klid zbraní, navrhl nejvyšší purkrabí Jan Rudolf hrabě Chotek císaři, aby po vzoru Vídně přepustil výnos z obory pražským stavům, kteří by peněz použili ke zřízení cest v lese a k udržování budov. Po vypořádání závazků vůči nejvyššímu lovčímu hraběti Vojtěchu Černínovi, zemský výbor podepsal v červenci 1803 smlouvu o přepuštění obory. Svědky této úmluvy byli pánové Karel hrabě Clam Martinic, Josef hrabě Vratislav, Josef rytíř Bretfeld a guberniální sekretář J.T. Schild. Císař svolil k tomu, aby obora byla nadále zpřístupněna Pražanům pro rekreaci, „neboť obyvatelstvu velkých měst přísluší nárok na nevinnou zábavu a veselé prožitky“. Vlastnické právo k objektu vyhradil panovník pro svou dvorskou komoru. Tak praví dekret rakouské a české kanceláře ze dne 25.6.1804. Tuto událost připomíná dodnes kamenná deska na Gothardské bráně.

Pátek 25.6. v roce 2004……
Tento tak významný den pro Stromovku jsme oslavili za přítomnosti radního Miloše Gregara otevřením zrekonstruovaného dětského hřiště Kaštánek. A nejen to. Stavby se zahajují položením základního kamene, v parku se začíná výsadbou rostlin, tentokrát byly vysázeny první keře růží nového rosária u Planetaria. Správce parku, odbor městské zeleně, ho slíbil návštěvníkům bezprostředně po povodni, jako reakci na výsledky ankety z r.2002 “co dál po povodni“. Nahradí původní rosarium ve dně bývalého rybníka, které vzala velká voda. Jeho projekt byl vystaven spolu s návrhem nové zahradní restaurace přímo v místech, kde mají oba projekty být vybudovány. Rosárium již letos, restaurace v roce příštím.

Fotografie z otevření hřiště

Jak vznikalo hřiště……
Obnova dětského hřiště „Kaštánek“ v ulici Nad Královskou oborou byla zahájena v loňském roce. Investorem je hl.m.Praha, zastoupené OMZ magistrátu hl.m. Prahy. Rekonstrukce obnáší kompletní obnovu povrchů, instalaci mnoha herních prvků pro různé věkové skupiny. Vše si pod dohledem manželů, architektů Žentelových při plánovacích víkendech a v anketách vybrali sami rodiče a děti, pod taktovkou Centra pro komunitní práci. Protáhlý tvar pozemku inspiroval k vytvoření prostorově odděleným sektorů pro jednotlivé věkové kategorie dětí. Západní část je vybavena herními prvky pro děti od 6 do 12 let a děti od 10 do 16 let. Očekává se, že východní část dětského hřiště budou využívat nejmenší děti (1-6 let). Veškerá nová zařízení a povrchy již vyhovují současným novým platným normám pro bezpečnou hru dětí. Součástí hřiště bude i vybudování nového sociálního zázemí (WC, pitná voda, víceúčelová místnost…). Bude, ale bohužel není. Nikdy se nepodaří realizovat vše, tak jak bychom si přáli. V průběhu stavebního řízení se odvolal jeden z účastníků řízení právě proti vybudování „domečku“ se sociálním zázemím. „Úřad je úřad“ a poslouchat musí i magistrát. Investor a správce parku se tímto omlouvá všem dětem i maminkám, že se otevírá hřiště bez tohoto nezbytného zařízení moderního a kulturního hřiště pro děti. Slibujeme, že jakmile se věc právně dořeší, stavba se okamžitě zrealizuje.

 Více o plánování dětského hřiště naleznete na stránkách CPKP 

 

Kaštánek pár dní před otevřením
"Starý" Kaštanek před rekonstrukcí

 síťová pyramida

 čtvrtá část hřiště

houpačky

první část hřiště od západu

část pro nejmenší

houpačky