Jedná se o plochy, které nejsou intenzivně využívány návštěvníky parku. Z tohoto důvodu, i s ohledem na respektování navazující přírodní památky, zde bylo navrženo založení extenzivně udržovaných květnatých luk ze směsí Rusalka a Slunovrat. Travinobylinné porosty jsou stabilnější a odolnější vůči klimatickým změnám a tomu je přizpůsobena extenzivní péče a snížení četnosti kosení na těchto plochách, které nejsou určeny k pobytu návštěvníků parku Stromovka. Vývoj travinobylinných porostů trvá více let, takže na první kvetoucí byliny se můžete těšit za 2-3 roky.

Rusalka

Na zastíněných stanovištích se vyskytují specifické typy rostlinných společenstev s vyšším zastoupením travin, které nesnesou četnější kosení. Proto je na tomto místě v podrostu stromů vyseta směs obsahující stínomilné druhy trav, jako je např. lipnice hajní nebo metlice trstnatá, což jsou druhy charakteristické pro jemný travnatý podrost smíšených lesů a hájů.  Pro zvýšení biodiverzity obsahuje zde vysetá směs také několik druhů dvouděložných rostlin, např. černohlávek obecný, hrachor černý nebo kuklík městský.

Slunovrat

Na osluněná místa jsou naopak vyseté suchomilné druhy trav a rostlin. Z hostitelských rostlin pro motýly jsou ve směsi zastoupeny barevné jeteloviny, jako je např. štírovník růžkatý, úročník bolhoj a další. Na svahu postupně pokvetou mochny, hvozdíky, silenky i šalvěje. Protože se jedná o erozí ohrožené stanoviště, byla pro urychlení vývoje porostu použita technologie krycí kultury (v tomto případě jílek jednoletý) a výsev hydroosevem na kokosovou geotextilii. Jílek jednoletý z porostu postupně ustoupí a dá prostor kvetoucím bylinám a nízkým jemnolistým travám, předtím ale nejdříve zapojí porost, sníží zaplevelení a především omezí riziko eroze na tomto prudkém svahu.

Sledujte s námi zajímavý, proměnlivý a pestrý vývoj květnatých luk.