Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků parku Stromovka každoročně narůstá a roste i provozní zatížení travnatých ploch, je třeba provozně namáhané travnaté plochy pravidelně ošetřovat tak, aby trvale snášely vysokou míru zatížení.

Z tohoto důvodu jsou nejvíce zatížené travnaté plochy v tří až pětiletých cyklech regenerovány. Regenerace spočívá v dosetí travních směsí do stávajícího travního drnu. Tato metoda regenerace je rychlá, účinná a umožňuje vstup na regenerované travnaté plochy obvykle po druhé seči, v dobrých podmínkách počasí již po první seči. To znamená obvykle za 20 – 35 dnů od provedené regenerace travního porostu.

Při tomto postupu regenerace se používá k zakrytí osiva na povrchu půdy atestovaný kompost, který vzniká rozkladem biologické hmoty trav a listí přímo ze Stromovky. Vrací se tak zpět organická hmota, která je potřebná nejen pro růst trav, ale i pro rozvoj půdního mikro a makroedafonu. 

Pro rychlý efekt regeneračních zásahů se používá omezeně a cíleně dodatková závlaha užitkovou vodou. Jedná se o vodu přiváděnou do Stromovky Rudolfovou štolou z Vltavy. Užitková voda je následně pro zálivku trávníků, stromů a květin ve Stromovce předčištěna ve Vodárenském domku.

V letošním roce jsme přistoupili k regeneraci travnatých ploch v okolí vodních ploch na dně rybníka ve Stromovce, které jsou nejvíce návštěvníky parku zatěžovány.