Do finální fáze projednání se blíží projekt na „Rekonstrukci cesty podél Malé říčky“ (1).

Projektová dokumentace „Rekonstrukce cestní sítě a schodiště u bývalého bubenečského nádraží až ke vstupu od Gotthardské brány“ je taktéž ve fázi projednávání (2).

Probíhá dokončení projektu na „Rekonstrukci parteru s květinovými záhony před Šlechtovou restaurací“ (3). Dokončení projektu musí být koordinováno s připravovanými projekty na revitalizaci Kaštanky (rastru kaštanů vedle Šlechtovky) a okolí Šlechtovky, které jsou připravovány v gesci INV MHMP. Jedná se o pozemky, které nejsou ve správě OCP MHMP.

V přípravě je projekt na „Rekonstrukci komunikace a navazujícího okolí od vstupu z ulice Ovenecká až po Místodržitelský Letohrádek“ (4). Jedná se o druhou etapu projektu, který naváže na projekt rekonstrukce komunikace od Výstaviště ke vstupu z ulice Ovenecká (jednalo se o sdruženou investici opravy teplovodu a celkové rekonstrukce komunikace, mobiliáře a veřejného osvětlení).

V druhé polovině roku 2019 bude realizován projekt na opravu oplocení dětského hřiště Kaštánek, bude opraven povrch hřiště s umělým povrchem, na dětském hřišti přibude mlžítko (5).

V roce 2019 bude realizován projekt „Rekonstrukce čtyř schodišť mezi restaurací Vozovna a dětským hřištěm Koníček“ (6) vedoucích k Mesceryho silnici.

Na hlavní ose Šlechtovka – Výstaviště na hrázi bývalého rybníka podél nové mlatové cesty bude doplněn mobiliář. U dětského hřiště U Čítárny budou doplněny dvě atypické lavice tzv. vlnovci (7).

Probíhá projednání projektové dokumentace „Přičlenění bývalého konce Výstaviště k parku Stromovka“ (8).

Připravuje se pilotní projekt piknikového místa v části parku Za drahou (9).

Probíhá realizace úprav mezideponie a připravujeme projekt nového vhodnějšího provozního výjezdu z mezideponie parku Stromovka (10).

Je zpracovávána projektová dokumentace, která bude řešit koncepci zpevněných povrchů cest, výsadeb, mobiliáře, veřejného osvětlení a odvodnění (11). Nevyhovující stav zpevněných povrchů a odvodnění v této části parku byl podnětem k zadání projektu, který bude podkladem pro realizace rekonstrukcí cestní sítě, doplnění mobiliáře, veřejného osvětlení a odvodnění na severních svažitých partiích parku Stromovka. V návaznosti na tyto úpravy bude zpracován koncept návrhu výsadeb. 

Pro milovníky stromů máme dobrou zprávu. V nově zrekonstruované části parku Stromovka, na dně bývalého rybníka v centrální části Stromovky, a také ve Starém parku a v rámci Psí louky, se připravuje „Pilotní návrh jmenovek pro významné stromy ve Stromovce“. Ke spolupráci byl přizván dendrolog a grafik. Doufáme, že se nám podaří v druhé polovině roku 2019 umístit jmenovky u významných a zajímavých stromů v těchto částech parku.

Stromovka, realizace v roce 2019, orientační mapa, 720 pxl