V rámci zajištění provozní bezpečnosti ve stromořadí podél hojně využívané cesty byly v průběhu několika let ze stromořadí odstraněny provozně nebezpečné stromy ve špatném zdravotním stavu a stromy s narušenou stabilitou. 

Hlavním cílem revitalizace stromořadí je v maximální možné míře obnovit nové výsadby stromů do významného stromořadí.

Do uvolněných úseků stromořadí, kde budou mít nové výsadby dostatek prostoru a světla pro svůj zdárný vývoj, budou vysázeny lípy. Pro výsadbu byla vybrána lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), tedy lípa, jež velmi dobře odolává městským podmínkám i celkově se zhoršujícímu klimatu.

Spon, tedy vzdálenost jednotlivých stromů mezi sebou v aleji, bude zachován dle stávajících lip ve stromořadí.

Pro výsadbu je navržena výsadbová velikost 16 - 18 cm (obvod kmínku stromku v 1 metru nad zemí). Takto velké stromy mají již vhodně založenou korunku. Jejich velikost je taková, že bude zaručen odpovídající růst a vývoj v nejbližších letech po výsadbě. Celkově bude v řešeném úseku dosázeno 37 kusů lip velkolistých.

OCP MHMP   Oddělení péče o zeleň