Královská obora je tvořena lužními partiemi navazujícími na Vltavu a zalesněnými severními svahy umožňujícími překrásné výhledy na Trojskou kotlinu.

Centrálním prostorem Královské obory je promenádní prostranství před Šlechtovou restaurací a část krajinářského parku vymezená hrázemi bývalého Rudolfova rybníka. Pro tuto část je typická soustava rybníčků, dodnes napájených Rudolfovou štolou, dubový pahorek (bývalý ostrov) a celá řada domácích i cizokrajných dřevin. Po obvodu, na hrázích, bývalého rybníka jsou zachovány oboustranné aleje.

V parku probíhá od konce roku 2015 obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, dle projektu Ing. Šimka – atelier Florart.
Do konce roku 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému ve Stromovce a byly zrealizovány nové vodní plochy
. Byly opraveny vyhlídky u rybníků včetně historického zábradlí. V okolí vodních ploch byly provedeny terénní modelace a následně založeny nové trávníky. U Rudolfova rybníka bylo obnoveno molo a ponton s kačenami.

Návrh, podle kterého probíhá popsaná rekontrukce:
Návrh řešení centrálního prostoru Královské obory (mapa, 700 pxl)

Zvolené krajinářské řešení reaguje na maximální možné výměry vodní plochy. Vlastní tvary nových rybníků vychází ze stávajících vodních ploch. Největší efekt však spočívá ve zdůraznění tzv. pahorku s duby uprostřed Královské obory – původní historický ostrov je znovu ostrovem obklopeným vodou. Tato skutečnost se nejvíce projevuje z vyhlídky u Místodržitelského letohrádku a z parteru u Šlechtovy restaurace. Úprava dispozice vodních ploch a navázání na stávající kompozici parku na dně bývalého rybníka, tzn. celkové koncepční řešení dna bývalého rybníka, pochází z dílny ateliéru Florart (technické řešení vodních ploch zpracoval Ing. Jílek).

V roce 2017 bude pokračovat celková revitalizace parkové části dna bývalého Rudolfova rybníka. Proběhne rekonstrukce komunikací, mobiliáře, budou rekonstruovány a přibudou nové autorské objekty. Proběhne výsadba 163 ks stromů, budou obnoveny trávníky atd.

Následně se objektem zájmu stane oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky (rastr kaštanů s altánem navazující na stavbu Šlechtovy restaurace, cílové místo pro návštěvníky parku Stromovka). Tyto objekty a pozemky nejsou ve správě OCP MHMP. Na realizaci výše uvedených oprav naváže rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace, tzv. parteru s květinovými záhony (ve správě OCP MHMP, probíhá projektová příprava). Opravou restaurace a navazujících ploch se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce nejvýznamnějšího cílového místa v parku a mělo by také nastat velké oživení kulturního života ve Stromovce.