Toto území se může pochlubit zajímavou historií. Nejdřívě bylo zemědělsky využívano jako pole a louky, v 90. letech zčásti sloužilo jako dřevosklad a posledních několik let bylo předmětem soudního sporu mezi hl. m. Prahou a soukromým vlastníkem. Ten část pozemků užíval neoprávněně, vybudoval zde zpevněné plochy, navážky, hangáry a dokonce i heliport. V současné době už je vše vyřešeno a přeměnu území na krajinný park bylo možné zahájit.

V roce 2019 byla část starých navážek zrekultivována a překryta bahnem z rybníku Šeberák. Letos na jaře byly zahájeny bourací práce na odstranění zpevněných ploch a černých staveb. Zbytky stavebních materiálů budou rozdrceny, zrecyklovány a využity pro výstavbu budoucí cestní sítě. Část původních polí byla na jaře zalesněna a v okolí potoka vzniklo několik tůní pro obojživelníky. Celá plocha se postupně čistí od křovin a náletové vegetace. Březové remízky byly prosvětleny tak, aby mohly být podsázeny sazenicemi především listnatých dřevin.

Letos v létě začne výstavba cest a na podzim se na zrekultivovaných plochách vysází další lesy. Původně travnaté plochy se začnou pravidelně kosit, aby zde vznikly kvalitní louky.

Místa, kde se nacházely zpevněné plochy a nedovolené stavby, se zrekultivují bahnem z Hornomlýnského rybníka a v příštím roce budou zalesněny.


Nový krajinný park Na Musile v číslech: 

Stávající porosty a podsadbou 17 938 m2
Nové lesní porosty vysázené 34 155 m2
Nové lesní porosty plánované 37 406 m2
Louky 27 658 m2
Potoční niva 11 386 m2
Plocha tůní 1 300 m2
Délka nových cest 1 250 m