[ Historie Základní charakteristika Orientační mapa Zajímavosti Rekreace | Ochrana přírody a krajiny |  Péče o les Zastoupení dřevin Věková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly pževzaty z brožury Xaverovský háj vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP. Autory textu a fotografií jsou Mgr. Jana Karnecká a Ing. Dan Frantík.

 

 Xaverovský háj, ilustrační foto - cesta lesem

Historie a současnost Xaverovského háje

Xaverovský háj náležel v minulosti k velkostatku Dolní Počernice, který byl předbělohorské době v držení rodu Čejků z Olbramovic. V 2. polovině 17. stol. patřila po řadu let Colloredům.  Od 18. stol. jej postupně drží rody Swers, Ehrenfeldové, Dohalští a Enisové.  Od počátku druhé poloviny 19. stol. je velkostatek Dolní Počernice v majetku rodiny Dercsenyi až do první pozemkové reformy. V roce 1923 velkostatek koupila pražská obec. V roce 1953 převzal tento majetek stát a v roce 1956 převzaly správu Státní lesy, lesní závod Brandýs n. Labem, později lesní závod Zbraslav. Od roku 1998 docházelo postupně k přebírání jednotlivých parcel lesa do majetku Hlavního města Prahy, v roce 2002 byl celý les již v majetku obce. Převážná část území patří do katastru obce Dolní Počernice, malá část okolo rybníků na severu patří k obci Horní Počernice, cíp na jeho východě pak do katastrálního území Běchovice.
Z historických záznamů je známo, že oblast nebyla souvisle zalesněna, na území lesního komplexu se nalézalo několik vesnic, které po jejich zániku během třicetileté války pohltil i s okolními polnostmi les. Do roku 1840 byla zalesněna pouze východní část lesa (zhruba od hájovny na východ).
O hospodaření v tomto lese existuje pramen z roku 1825, který uvádí les při Dolních Počernicích, zvaný Háj, o výměře asi 55 ha, který dával pro místní potřebu palivové dříví. V té době byl les obhospodařován jako pařezina. V letech 1950 – 1972 byly zalesněny zemědělské pozemky o výměře 40 ha a přičleněny k původnímu lesu. V osmdesátých letech byl pak v západní části vykácen průsek pro výstavbu dálnice pražského okruhu, který od lesa oddělil nejzápadnější cíp. V roce 1982 byl celý les vyhlášen jako přírodní památka.

Rekreace:

Díky rozsáhlým porostům dubu a lípy je Xaverovský háj jedním z nejpřírodnějších pražských lesů. Svou polohou, mírným sklonem a množstvím cest a pěšinek láká na procházky i delší výlety. V lese je možné využít i nainstalované lavičky k posezení pod korunami stromů.
Xaverovský háj je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla, který je největším pražským přírodním parkem. Lesem prochází dvě cyklistické stezky a modrá a žlutá turistická značka. Po žluté značce se můžeme do Xaverovského háje vydat z centra Dolních Počernic a od Počernického rybníka. U bývalé hájovny se tato stezka napojuje na modrou značku, která vede od nádraží v Běchovicích a dále pak pokračuje do Klánovického lesa. V severní části sousedí s lesem přírodní koupaliště u rybníka Eliška. Rybník slouží též jako rybářský revír pro sportovní rybolov. V rámci podpory rekreačního využití lesa byly v posledních pěti letech opraveny všechny hlavní lesní cesty. Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně.

Xaverovský háj, orientační poloha v Praze
Xaverovský háj - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: 100,32 ha
Katastrální území: Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, bříza bělokorá, lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let
Rozloha lesních porostů: 99,06 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 1,26 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

 

Orientační mapka:

1. Bývalá hájovna, 2. Ukázky plošného zmlazení dubu a provádění clonných sečí, 3. Přírodní koupaliště a rybářský revír, 4. Bývalý statek, 5. Golfové hřiště

orientační mapa - Xaverovský háj (650x455 pxl)

Obrázek bez popisku

Ochrana přírody a krajiny:

Přírodní památka Xaverovský háj

Přírodní památka Xaverovský háj byla vyhlášena v roce 1982 za účelem ochrany a zachování ekosystému listnatého lesa v několika přirozených typech. Zároveň je území evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy NATURA 2000.
Nachází se zde mozaika zachovalých lesních společenstev na plochém, střídavě zamokřeném terénu. Do území patří i břehové porosty okolních rybníků. Bylinné patro je zastoupeno bikou pravou, bezkolencem rákosovitým, vrbinou obecnou, kostřavou ovčí, černýšem hajním, starčkem vejčitým nebo lipnicí hajní.
Z hmyzu se zde vyskytují lesní druhy, např. velcí střevlíci, a to zahradní, hajní a svraštělý. Z motýlů je zajímavý lišaj borový. Přírodní památka je také hnízdiště mnoha druhů ptáků, zvláště pěnice černohlavé a slavíkové, budníčka většího a menšího, sýkory koňadry a modřinky. Pravidelně, ale nehojně zde hnízdí žluna zelená, žluva hajní, rákosník zpěvný či sedmihlásek hajní. Vyskytuje se zde téměř 20 druhů savců, zejména ježek západní, rejsek obecný, několik druhů netopýrů, kuna lesní a další drobné šelmy, myšice křovinná, zajíc polní a srnec obecný.


Péče o les:

V současné době je snahou některé nevhodné dřeviny (zejména smrk) nahradit dřevinami původními, včetně jedle. V Xaverovském háji probíhá od roku 2004 snaha o podporu přirozeného zmlazení dubů. Provádí se tzv. clonné seče, kdy se cca 1/3 méně kvalitních stromů postupně odstraňuje a tím se zvyšuje množství světla dopadajícího na zem. Zlepšením světelných podmínek se urychlí výškový přírůst přirozeného zmlazení dubu. Clonné seče byly doposud provedeny na cca 6 ha lesa, zejména severovýchodně od hájovny. Obnova lesa zde tedy probíhá bez vysazování stromků lidskýma rukama. Druhou lesnickou zajímavostí Xaverovského háje je vzrostlý březový porost ve východní části lesa. Březový porost zde vznikl náletem břízy do paseky v období hospodaření státních lesů v osmdesátých letech 20. století, kdy vinou nedostatečné péče bříza postupně potlačila původně vysázené dřeviny a plochu zcela ovládla. V dnešní době je snaha podpořit  zbylé jedince dubu a buku, aby zde byl zachován alespoň smíšený les a nikoli březová monokultura. V rámci lesního hospodaření se v porostech středního věku (20-60 let) provádí probírky a v mladších porostech prořezávky. Xaverovský háj, jako všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, je obhospodařován podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů.

 

Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf č.1. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf č.2. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje graf č.3.

Graf č.1. Stávající procentuální zastoupení dřevin

Xaverovský háj, současné zastoupení dřevin

Graf č.2. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

Xaverovský háj, přirozené (ideální) zastoupení dřevin

Graf č.3 Rozložení jednotlivých stanovišť

Xaverovský háj, rozložení jednotlivých stanovišť

Živná stanoviště nižších poloh - stanoviště na úrodných půdách, svahy až plošiny
Kyselá stanoviště nižších poloh - normální kyselá či chudá písčitá stanoviště, převážně plošiny
Podmáčená stanoviště nižších poloh - nivy potoků a řek, prameniště


Na území Xaverovského háje převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a buku lesnímu.

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Graf č.4 jasně ukazuje na poměrně vyrovnanou věkovou strukturu lesa i vyšší zastoupení porostů starších 100 let.

Graf č.4 Věková skladba dřevin

Xaverovský háj, věková skladba dřevin