VÝSADBY V ROCE 2019

V roce 2019 bylo zalesněno celkem více než 280 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno více než  184 000 strom­ků.

Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby nového Lesa Arborka v Satalicích a také v rámci Lesa V Panenkách (k.ú.  Běchovice) – IV. a V. etapa výsadeb. Dílčí výsadby byly provedeny také na poli u Holyně, Jinonic a Kbel.
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 260 000 stromků.

Výsadby lesního porostu v letech 2002 - 2019, graf

VÝSADBY V ROCE 2018

V roce 2018 bylo zalesněno celkem více než 150 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno více než 83 000 strom­ků.

Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby Lesa V Panenkách (k.ú.  Běchovice), rovněž byly založeny dva pásy nového lesa jako prvek rozčlenění rozsáhlého lánu orné půdy v Dubči – lokalita tzv. Velký les. Dílčí výsadby byly provedeny také na poli u Slivence
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 230 000 stromků.


VÝSADBY V ROCE 2017

V roce 2017 bylo zalesněno celkem více než 190 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 160 000 strom­ků.

Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby Lesa V Panenkách (k.ú.  Běchovice), částečně byly lesnické výsadby provedeny také v rámci ozelenění krajinné zeleně v prostoru Dívčích hradů, kde bylo také provedeno rozsáhlé zatravnění více než 600 000 m2 původně orné půdy.
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 235 000 stromků.


VÝSADBY V ROCE 2016

V roce 2016 bylo zalesněno celkem cca 310 700 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 79 000 stromků.
Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby Lesa Robotka (k.ú. Dubeč, plocha 24,65 ha, 14,6 ha louky, 53 000 sazenic), částečně byly lesnické výsadby provedeny také v rámci ozelenění parku U Čeňku (plocha 1,12 ha, 10 500 sazenic, 13,40 ha louky, 396 solitérních stromů) a v lesoparku Kbely (plocha 5,4 ha, 15 500 sazenic).
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 175 000 stromků.


VÝSADBY V ROCE 2015

V roce 2015 bylo zalesněno celkem téměř 50 000m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 36 000 stromků.
Zalesněny byly lokality Les Blatov (k.ú. Běchovice) v místě kamenitého pole, a dále byla zalesněna bývalá ruderalizovaná louka u RN Slatina (k.ú. Dubeč).
V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa vysázeno více než 190 000 stromků.VÝSADBY V ROCE 2014

Zalesnění na zemědělských půdách:
- Les Třešňovka - založení zcela nového lesa v místě zpustlé bývalé zahrádkářské kolonie v k.ú. Hrdlořezy, na ploše 30 800 m2 bylo vysázeno více než 18 000 sazenic, založeno 10 000 m2 nového lučního trávníku.
- Les U remízku - založení zcela nového lesa na ploše přesahující 75 000 m2 v místě bývalého pole a skládky biologického a komunálního odpadu v k.ú. Šeberov. Vysázeno více než 20 000 sazenic, založeno 28 000 m2 nového lučního trávníku.
- Lesopark Vinice, IV etapa, k.ú. Běchovice - závěrečná etapa výsadeb v rámci lesoparku - na ploše 7 000 m2 založení zcela nového lesa v místě bývalého ochranného pásma zrušeného nadzemního vedení VVN, výsadba 5 500 ks sazenic.
Celkem vysázeno více než 43 500 ks sazenic na ploše 11,2 ha.

V rámci stávajících lesů bylo vysázeno více než 150 000 stromků.


VÝSADBY V ROCE 2013

Zalesnění na zemědělských půdách:
- les Polník k.ú. Dubeč, plocha 78 000 m2, 20 170 sazenic
- zalesnění Vinice III. etapa (býv rekult. skládka), plocha 10 700 m2, 9 500 sazenic
- pole Lochkov, plocha 12 000 m2, 10 800 sazenic
Celkem bylo vysázeno 40 470 stromků na ploše 10,1 ha.

V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy vysázeno 148 417 stromků.


Realizace nových ploch zeleně v rámci projektu „Zelený pás“

Jedná se o rozsáhlý dlouhodobý projekt, jehož primárním cílem je vytvoření ucelených ploch zeleně přírodního charakteru – pestrá mozaika lesních a nelesních (lučních) společenstev při vnitřním okraji hranice hl.m.Prahy, jako protiváha stávajícímu silně urbanizovanému prostoru centra města a nové výstavbě v okrajových částech města. Smyslem projektu je zvýšení hodnoty příměstské krajiny s ohledem na její vlastnosti estetické, přírodní, kulturní a rekreační. Na  původních zemědělsky využívaných pozemcích jsou v rámci projektu realizovány jak výsadby lesních porostů, tak i luční porosty, mokřady a vodní plochy, součástí větších řešených území je i vybavení  těchto území jednoduchým mobiliářem (lavičky, koše), založení vybraných  částí řešených území jako rekreační louky a realizace základní cestní sítě. Do současnosti bylo realizováno cca 420 000 m2 nových ploch zeleně (především na území MČ Dolní Počernice, Kbely, Satalice, Kolovraty a Šeberov). V rámci změn ÚPn 06 byla podána řada návrhů na změnu územního plánu (změna využití z orné půdy na zeleň) v rozsahu cca 4 500 000 m2 – např. v katastrálním území Březiněves, Třeboradice, Běchovice, Suchdol,  atd. Po  schválení změn územního plánu se ihned přistoupí k přípravě realizace nových ploch zeleně.  Cílem této etapy je zvýšit plochy zeleně v Praze o 10%.


VÝSADBY V ROCE 2012

V roce 2012 bylo zalesněno 8,84 ha na zemědělských půdách, celkem bylo vysázeno 58 325 stromků:
- les u rybníka Vrah - k.ú. Háje – plocha 5,14 ha, 28 025 sazenic;
- zalesnění pole Nedvězí u Říčan, plocha 0,43 ha, 2500 sazenic;
- zalesnění lesopark Vinice III. etapa, k.ú. Běchovice – plocha 0,75 ha, 6 800 sazenic;
- zalesnění pole  p.č. 1876 k.ú. Slivenec – plocha 2,52 ha, 21 000 sazenic.

V roce 2012 bylo v rámci obnovy stávajících lesních porostů vysázeno celkem 164 895 stromků, z toho 24 % byly jehličnany (především borovice lesní, douglaska, jedle  a modřín) a 76 % listnáče (nejvíce dub, buk, lípa, habr, třešeň atd.). Celkem byla osázená plocha 20,25 hektaru.


VÝSADBY V ROCE 2011

V roce 2011 bylo zalesněno 7,28 ha na zemědělských půdách, celkem bylo vysázeno 50 620 stromků:
- les Nad rybníkem, k.ú. Dolní Počernice, plocha 3,76 ha, 26 820 stromků
- zalesnění Vidouce , k.ú. Jinonice, plocha 2,2 ha, 13 600 stromků
- zalesnění lesopark Vinice III. etapa, k.ú. Běchovice, plocha 0,12 ha, 900 stromků
- zalesnění les pod Cihelnou II. část, plocha 1,20 ha, 9 300 stromků

V rámci obnovy stávajících lesů bylo dosud vysázeno 95 542 stromků celkem 14 druhů dřevin., z toho 18% jehličnanů (převážně modřín a jedle) a 82 % listnáčů.


VÝSADBY V ROCE 2010

V roce 2010 (do konce dubna) bylo zalesněno celkem 308 800 m2 původně zemědělských pozemků, což je největší zalesnění v jednom roce za posledních 40 let. Zalesněny byly plochy v Šeberově (9,46 ha), na Čihadlech, k.ú. Kyje (3,05 ha), v Satalicích (15,16 ha), v Hloubětín (2,17 ha), Benicích (0,54 ha) a v Běchovicích (0,5 ha). Vysázeno bylo 189 770 sazenic lesních dřevin celkem 10 druhů. Rovněž byly provedeny další dosadby solitérních stromů na louky v Letňanech a v Běchovicích (celkem 157 alejových stromů). V Šeberově byly také  založeny luční porosty na celkové ploše 9,33 ha v návaznosti na přírodní památku Hrnčířské louky.


VÝSADBY V ROCE 2009

1) Ve stávajících lesích bylo při obnově porostů zalesněno 6,13 ha holin a bylo vysázeno 48 470 sazenic. V rámci vylepšení starších lesních kultur bylo vysázeno 39 600 kusů sazenic . Přirozené zmlazení převážně dubů bylo nově evidováno na ploše 1,24 ha (především Kunratický les a Xaverovský háj).

2) V roce 2009 bylo nově zalesněno 149 700 m2 původně zemědělských půd, a to v lokalitách Běchovice (12,56 ha), Dubeč (0,75 ha), Řeporyje (0,18 ha), Klukovice (0,30 ha) a Kbely (1,18 ha). Celkem bylo vysázeno více než 36 000 sazenic, z toho 75% listnáčů. Založeno bylo 10,86 ha lučních porostů s výsadbami jednotlivých solitérních dřevin


VÝSADBY V ROCE 2008

1) Ve stávajících lesích bylo v roce 2008 vysázeno celkem 52 000 kusů sazenic na celkové ploše 61 700 m2. Při zalesňování je dlouhodobě dodržován poměr  jehličnanů a listnáčů  25:75 ve prospěch listnáčů.

2) V roce 2008 bylo nově zalesněno celkem 125 000 m2 původně zemědělských půd, a to v k.ú. Letňany (8,62 ha), Dubeč (0,77 a 0,78 ha) a Šeberov (2,33 ha). Celkem bylo vysázeno víc než 113 000 kusů sazenic, poměr listnatých a jehličnatých dřevin  byl vzhledem k přírodním poměrům 75:25. Rovněž byl v rámci zalesňování ploch založen lučník trávník na ploše 3600 m2.

Na nadprůměrně velké výměře 17 600 m2 (22% z celkové plochy obnovy) bylo v stávajících lesích dosaženo přirozené obnovy porostů (převážně přirozené zmlazení dubu). Celkem tedy byly v stávajících lesích obnoveny lesní porosty na ploše 79 300 m2.


Graf: Dřevinná skladba při obnově lesa, 2008
Graf: Dřevinná skladba při obnově lesa, 2008
 


VÝSADBY V ROCE 2007

1) Ve stávajících lesích bylo v rámci obnovy lesa v roce 2007 znovu osázeno 65 300 m2, celkem bylo vysázeno  50 540 kusů dřevin , z toho 17 % jehličnanů a 83 % listnáčů.

2) V roce 2007 bylo nově zalesněno 261 700 m2 původně zemědělských půd, což je nejvíce  za několik posledních desetiletí. Celkem bylo použito 198 300 kusů sazenic 12 druhů lesních dřevin. Výsadby byly situovány zejména do oblasti lesoparku Vinice (k.ú. Běchovice a Dolní Počernice ) - zde bylo osázeno 18,31  hektarů, rovněž  byl založen luční trávník na ploše cca 2 hektary. Další významnou novou plochou bylo rozšíření lesa v oblasti Dívčích Hradů (k.ú. Radlice) – zde bylo osázeno 5,28 hektaru. Poměr zalesňovaných dřevin byl vzhledem k přírodním poměrům 75% listnáčů a 25% jehličnanů.

Graf: Dřevinná skladba při obnově lesa, 2007

Obr. Dřevinná skladba při obnově lesa, 2007
 


VÝSADBY V ROCE 2006

1) Ve stávajících lesích bylo v rámci obnovy lesa v roce 2006 znovu osázeno 111 400 m2, celkem bylo vysázeno  80 000 kusů dřevin , z toho 24,3% jehličnanů a 75,7% listnáčů.

2) V rámci nových výsadeb (vysazení zcela nového lesa v Dolních Počernicích a v Dubči) bylo vysazeno 18 100 ks stromů na celkové ploše 25 000 m2.  Na podzim 2006 proběhlo také rozsáhlé vylepšování lesních kultur vysazených v roce 2005, které byly poškozeny dlouhou zimou 2005/2006 – největší poškození vykazoval dub a douglaska v lokalitách Šeberov a Dolní Počernice ( cca 50% úhyn ). 

Graf: Obr. Dřevinná skladba při obnově lesa, 2006


VÝSADBY V ROCE 2005

1) Ve stávajících lesích v majetku hlavního města bylo v roce 2005 vysazeno 100 585 ks lesních sazenic (76 670 ks listnatých a 23 915 ks jehličnatých stromů).

2) Pozemek 1330/65 a 1475/3 k.ú. Dolní Počernice – na ploše 28 100 m2 výsadba lesa (11 400 ks dub, 3400 lípa, 1700 jasan, 1600 habr, 500 douglaska, 300 modřín, 300 olše). Založení trávníku na ploše 1400 m2.
Pozemek p.č. 564/3 k.ú. Šeberov – výsadba lesa na ploše 37 700 m2, luční porost na ploše 14 300 m2, výsadba alejových stromů 21 kusů.
Lesopark Dolní Počernice pozemek 1493 k.ú. Dolní Počernice a 1856/52 k.ú. Dubeč: výsadba lesa na ploše 22 000 m2.
Zalesnění p.č. 659/1 a 660/1 k.ú. Újezd u Průhonic: na ploše 9900 m2 výsadba lesa.
Biokoridor a biocentrum Satalice (mezi ulicemi K Radonicům a K cihelně): výsadby na celkové ploše 57 640 m2. Z toho 36 000 m2 výsadba lesa, zbytek luční porost. Celkem vysazeno 18 650 ks lesních sazenic (duby, lípy, habry, buky, javory), 910 ks poloodrostků (lípa, dub, javor klen, jeřáb, třešeň, hrušeň, jabloň lesní, lípa), 264 odrostků (borovice, bříza, dub, jeřáb, lípa, modřín) a 1500 ks keřů. Plocha lesních výsadeb je oplocena.

Celkem vysázeno 133 600 m2 nových ploch lesa na zemědělských půdách.
 


VÝSADBY V ROCE 2004

1) Ve stávajících lesích v majetku hlavního města bylo na jaře v roce 2004 vysazeno 192 915 ks lesních sazenic.

2) Nově zalesněné původně zemědělsky využívané pozemky činí 59 800 m2.
-  zalesnění pozemku v  k.ú. Dolní Počernice na ploše 28 500 m(mapa)
-  zalesnění na ploše 16 100 m2 v k.ú. Hloubětín (mapa)
-  zalesnění na ploše 15 000 m2 v k.ú. Řepy (bývalá skládka Řepy) (mapa)
 


VÝSADBY V ROCE 2003

1) Ve stávajících lesích v majetku hlavního města bylo v roce 2003 vysazeno 75 360 ks lesních sazenic (59 110 ks listnatých a 16 250 ks jehličnatých stromů).

2) V rámci nových výsadeb (vysazení zcela nového lesa v Dolních Počernicích a realizace dalšího úseku biokoridoru ve Vinoři) bylo vysazeno 71 500 ks stromů a 890 keřů. V Praze tak přibylo 7,64 ha nových lesních porostů.