Ještě před rokem a půl bylo celé Sedlecké údolí hustě zarostlé křovím i pichlavými akáty a rozhodně nelákalo k procházce. Územím protékala zapáchající rozpadlá strouha, do níž přitékala voda z poškozené splaškové kanalizace. Každý větší déšť navíc způsobil vytopení některých nemovitostí v Sedlci.

V posledních letech se však toto území zásadně změnilo. Pracovníci odboru ochrany prostředí zde postupně vytvářejí rozmanitou krajinu, kde se střídají lesy, louky, sady a romantická zákoutí. Prvním krokem byla obnova historické úvozové cesty připomínající dobu, kdy zde ještě jezdily povozy s koňmi. Následovala obnova historického třešňového sadu ve spodní části údolí. (Více o sadu v Sedlci)

Nejrozsáhlejší práce však proběhly přímo v Sedleckém údolí. V šedesátých letech minulého století zde totiž bylo v rámci výstavby areálu České zemědělské univerzity vybudováno dlážděné koryto pro odvod dešťových vod. V posledních letech, s rozvojem areálu ČZU a nové výstavbě na Suchdole, vzrostlo také množství dešťových vod protékajících tímto korytem. V té době už však historické opevnění koryta dosáhlo konce své životnosti, na několika místech bylo zcela zničeno a vznikly zde až několik metrů hluboké erozní rýhy. Při přívalových deštích tak docházelo k zaplavování níže položených nemovitostí.

Odbor ochrany prostředí jako zástupce vlastníka pozemků tedy přistoupil k revitalizaci území. Nyní je už celé údolí vyčištěno od skládek i náletové vegetace a původní zbytky opevnění jsou odstraněny. Nové koryto má charakter alpského potoka a je vyskládáno z balvanité rovnaniny. Upraven byl i vtokový objekt do zatrubnění, jehož konstrukce je řešena tak, aby nedocházelo k zanesení česlí a ucpání vtoku.

Aby mohli návštěvníci územím pohodlně procházet, byla celým údolím vybudována štěrková cesta. Městská část plánuje její propojení až do Suchdola.

Tím ale práce v Sedlci nekončí. V horní části údolí je ještě plánována obnova hruškového sadu z pražských historických vysokokmenných odrůd. Postupnou obnovou budou procházet i lesní porosty a v plánu je také vyčištění drobných skalek.

Práce prováděla městská organizace Lesy hl. m. Prahy.


Stavba: Revitalizace Sedleckého údolí
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818), Ing. Veronika Rysová
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička (tel: 777 719 005)
Stavbyvedoucí: Ondřej Sokač
Doba realizace: červen 2016 − prosinec 2017