V průběhu jara zde bylo zatravněno území o úctyhodné rozloze 62 hektarů a založen les na ploše 2,2 hektarů. V novém lese poroste zejména dub zimní, ale také lípa srdčitá, habr obecný, třešeň ptačí a javor klen, z jehličnanů pak douglaska tisolistá, borovice lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá. Toto druhové složení se blíží přirozenému složení původních lesů v této oblasti.

Na podzim tohoto roku zahájí odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy druhou etapu projektu. Její součástí je výsadba 550 alejových stromů, které budou vysazeny, jednotlivě i ve skupinkách, na ploše nových luk. V rámci této etapy se také vysadí dalších 25 000 sazenic dřevin. Území zpřístupní nové cesty.

Nové zelené plochy však nebudou návštěvníkům sloužit pouze k procházkám. Do dvou let zde totiž pražská zoologická zahrada plánuje vybudovat ohradu a zázemí pro koně Převalského - posledního divokého koně, na jehož záchraně a návratu do volné přírody se dlouhodobě podílí.


Investor akce:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Dan Frantík