[ Historie a současnost lesa, rekreace Základní charakteristika Orientační mapa Péče o les Zastoupení dřevin Věková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly pževzaty z brožury Lesy v Hodkovičkách vydané v roce 2008 Odborem ochrany prostředí MHMP. Autory textu a fotografií jsou Ing. Dan Frantík a Mgr. Jana Karnecká.

 

les Hodkovičky (U Lidušky)

Historie a současnost lesa, rekreace

Lesy v Hodkovičkách náležely pravděpodobně od 13. století Vyšehradské kapitole, která v Hodkovičkách vlastnila statek s tvrzí. V 15. století se Hodkovičky i s lesem staly majetkem Nového Města pražského a hospodářsky zajišťovaly novoměstské špitály a kostely. Od konce 15. století tvořily Hodkovičky jeden hospodářský celek s tvrzí v Krči. Je doloženo, že v roce 1844 obnášel les při statku Horní Krč asi 110 jiter a sestával se ze dvou revírů - Hodkoviček a Borový, které byly porostlé vesměs borovicí. Koncem 19. stol. přešel statek v Hodkovičkách do soukromých rukou.
Pozůstatky původního lesa jsou stále patrné ve vilkové čtvrti nad Zátišským potokem - v zahradách se můžeme povšimnout starých stromů, které dříve k lesu náležely.

Lesy v Hodkovičkách jsou hojně využívány k procházkám i cyklistickým výletům. Velmi malebné je zejména údolí Zátišského potoka. Zátišský potok pramení v sídlišti Novodvorská a jeho celková délka je 3 km. Na potoce byly v minulosti vybudovány tři rybníky, a to rybník U Vodotoku, retenční nádrž Hodkovičky a Zátišský rybník. Údolí Zátišského potoka vytváří údolní enklávu zeleně mezi rozsáhlými územími sídlišť Novodvorská, Lhotka a Modřany. Rybník U Vodotoku byl v roce 2007 odbahněn a kompletně zrevitalizován a stal se tak významnou pražskou přírodní lokalitou. V rákosinách v horní části rybníka hnízdí např. řada druhů vodních ptáků, rybník je také stanovištěm vzácného plavínu štítnatého.

Lesy v Hodkovičkách - orientační poloha v Praze
Lesy v Hodkovičkách - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: 61,1 ha
Katastrální území: Hodkovičky
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101-120 let
Rozloha lesních porostů: 60,1 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 1 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

 

Orientační mapka:

1. Vodohospodářské přehrážky, 2. Původní les - nyní zastavěno, 3. Usychání dubů v důsledku výstavby silnice

Lesy v Hodkovičkách - orientační mapa

Obrázek bez popisku

 


Péče o les:

V současné době se v lese se hospodaří s důrazem na návrat k původnímu přirozenému složení dřevin, jehož základem je zde zejména dub, habr a buk. S ohledem na rekreační funkci lesa jsou též vysazovány i jehličnany (zejména douglaska, modřín a borovice).
Všechny lesy v majetku Hl. m. Prahy, tedy i lesy v Hodkovičkách, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích.
Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémům a životnímu prostředí.
Smutnou ukázkou z dřívějších let, jak může člověk negativně ovlivnit přírodu, je usychání stromů podél zářezu ulice Československého exilu, kde došlo k prudké změně vodních poměrů v půdě.

 

Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf 1. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf 2.

Lesy v Hodkovičkách - Procentuální stávající zastoupení dřevin Lesy v Hodkovičkách - Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

 


Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Rozložení jednotlivých stanovišť v lese zobrazuje graf 3.

Lesy v Hodkovičkách - Rozložení jednotlivých stanovišť

 

Exponovaná stanoviště nižších poloh - stanoviště prudkých a exponovaných svahů
Živná stanoviště nižších poloh - stanoviště na úrodných půdách, svahy až plošiny
Oglejené chudé stanoviště nižších a středních poloh - chudá zamokřená stanoviště

Na území lesa převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, buku lesnímu a habru obecnému..

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Z grafu č. 4 např. vyplývá relativně vysoký podíl lesů do 20-ti let, což je dáno především výsadbami v 2. pol. 90. let 20. stol., kdy došlo k hromadnému usychání smrků v oblasti „U Lidušky“ a v lese pod Policejní akademií. Rovněž lze z grafu vyčíst, že obnova lesa před 20-ti až 60-ti lety nebyla téměř prováděna. Nezvykle vysoký je i podíl starých porostů nad 100 let věku, což může při zhoršení zdravotního stavu dubů nebo borovice způsobit značné problémy s obnovou lesa.

Lesy v Hodkovičkách - Věková skladba porostů