[ HistorieZákladní charakteristikaOrientační mapaZajímavostiRekreacePéče o lesZastoupení dřevinVěková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly pževzaty z brožury Les Hlásek vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP. Autory textu a fotografií jsou Mgr. Jana Karnecká a Ing. Dan Frantík.

 

  Les Hlásek, ilustrační foto

Historie lesa Hlásek

Celá oblast Nebušic a okolí se nachází ve starosídelní oblasti, kde člověk po tisíciletí ovlivňoval krajinu jako pastevec a rolník. Právě proto zde vznikla mozaika lesů, pastvin, luk a polí. Území okolo lesa Hlásek bylo většinou využíváno jako pole. Úzký pás podmáčených luk se táhl pouze podél Nebušického potoka. V okolí usedlostí a statků se nacházely zejména sady. Zbytky původních lesů zde měly teplý suchý ráz a rostly zde zejména doubravy a dubohabřiny, na severních svazích se nacházel i buk. Jeden z těchto původních lesů, které se do dnešních dnů zachovaly, je právě les Hlásek. Na území lesa se v minulosti nacházelo i několik kamenolomů, jejichž zbytky jsou patrné ještě dnes.

Rekreace:

Les Hlásek se nachází v těsné blízkosti Šáreckého údolí a chráněné přírodní lokality Housle, a je proto zajímavou rekreační lokalitou. Les je snadno dostupný MHD z Nebušic, lze ho ale také navštívit na kole – územím vede několik cyklistických stezek od Jenerálky, Liboce a Horoměřic. Lesem prochází také červená a žlutá turistická značka.
V lese jsou instalovány lavičky, altánky a pravidelně se zde provádí údržba cest a úklid černých skládek. Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně.

Les Hlásek, orientační poloha v Praze
Les Hlásek - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: 29,2 ha
Katastrální území: Nebušice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý a borovice lesní
Převládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. věková třída, tedy věk 61-80 let
Rozloha lesních porostů: 29,08 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,12 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy

Přístupnost pro veřejnost:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení


Orientační mapka:

1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 2. Hřbitov, 3. Zmlazení dubu, 4. Staré lomy

Les Hlásek, orientační mapa, JPEG, 650 pxl.

Obrázek bez popisku


Zajímavosti:

Obec Nebušice
  Les Hlásek, výhled na Nebušice První dochované zmínky o vsi Nebušice jsou uvedené v konfirmaci papeže Řehoře X. z roku 1273 pro klášter premonstrátů na Strahově. V latinské listině se potvrzuje majetek kláštera a mezi 34 vesnicemi jsou uvedeny též Nebušice spolu s nejbližšími Horoměřicemi, Sedlcem, Chabry, Kněževsí a Chýní.
Nebušice spolu s okolními vesnicemi tvořily hospodářský celek panství Strahovského kláštera se střediskem v Horoměřicích, který trval až do roku 1848. Tomuto klášteru náležela ves až do husitských válek. Na počátku husitských bouří zabrali církevní majetek pražané. Premonstrátský dvůr se ale zakrátko vrátil do majetku Strahovského kláštera. Klášter pak využíval tuto državu jako zástavu, a tak Nebušice často střídaly majitele. V roce 1680 vypukla jedna z velkých morových epidemií a strahovská vrchnost zřídila na Jenerálce morový hřbitov. Nebušice se začínají rozšiřovat až v 19. století a na přelomu 19. a 20. století začínají Nebušice získávat ráz příměstské obce. K Praze byla samostatná obec Nebušice připojena roku 1968 jako součást městského obvodu Praha 6 a od roku 1990 vznikla samosprávná městská část Praha-Nebušice.

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
  Kostel svatého Cyrila a Metoděje je novorománská stavba z let 1885-1886 s hranolovou věží v západním průčelí. Jednolodní kostel obdélného půdorysu je uvnitř sklenut křížovými klenbami. Sousoší slovanských věrozvěstů, kterým je tento kostel zasvěcen, zdobí hlavní oltář. U oltáře Panny Marie stojí křtitelnice z červeného mramoru. V chrámové věži pak visí dva zvony. Tuto ozdobu Nebušic najdeme přímo ve středu obce.

 

Hřbitov
Les Hlásek, hřbitov Hřbitov v jihozápadní části Hlásku se nachází na místě dřívějšího lesa. V jeho východní části roste ještě řada dubů z původního lesa.

Péče o les v současnosti:

V současné době je snahou nevhodné dřeviny, vysázené především v první polovině 20. století, nahradit dřevinami původními. Vysazují se zde zejména duby, buky a habry. Na vhodných místech se pomocí maloplošných cloných sečí (např. okolo hřbitova) podporuje přirozené zmlazení dubů. V rámci lesního hospodaření se v porostech středního věku (20-60 let) provádí probírky a v mladších porostech prořezávky. Les Hlásek je také jako všechny lesy v majetku hl. m. Prahy obhospodařován podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů.

 

Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – především rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby), včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin (např. modřín, douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf č.1. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf č.2. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje graf č.3.

Graf č.1  Současné procentuální zastoupení dřevin

Les Hlásek, stávající procentuální zastoupení dřevin

Graf č.2 Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

Les Hlásek, ideální (přirozené) zastoupení dřevin


Graf č.3 Rozložení jednotlivých stanovišť

Les Hlásek, rozložení jednotlivých stanovišť

 

Kyselá stanoviště nižších poloh - normální kyselá či chudá písčitá stanoviště, převážně plošiny
Exponovaná stanoviště nižších poloh - stanoviště prudkých a exponovaných svahů
Živná stanoviště nižších poloh - stanoviště na úrodných půdách, svahy až plošiny

Na území lesa Hlásek převládají kyselá stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, buku a bříze.

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Graf č.4 jasně ukazuje na silně nevyrovnanou věkovou strukturu, kde téměř chybí mladé porosty do 60 let a starší porosty od 100 do 120 let. Zřetelně je také vidět, že v 40. a 50. letech 20. století zde obnova porostů vůbec neprobíhala, naopak dvacet let před tím proběhla obnova téměř poloviny lesa Hlásek.

Graf č.4 Věková skladba dřevin

Les Hlásek, věková skladba dřevin