[ Historie Základní charakteristika Orientační mapa Zajímavosti Rekreace | Ochrana přírody a krajiny |  Zastoupení dřevin Věková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly pževzaty z brožury Hostivařský lesopark vydané v roce 2007 Odborem ochrany prostředí MHMP. Autory textu a fotografií jsou Ing. Dan Frantík, Mgr. Jana Karnecká a Ing. Jiří Rom.Základní podkladovou mapu zpracoval ĆÚZAK.

 

Hostivařský lesopark, ilustrační foto

Historie a současnost lesoparku

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. Pouze stráně nad nynější Hostivařskou nádrží byly zalesněny jako protierozní opatření již počátkem 20. stol. Při výstavbě Hostivařské nádrže byla část těchto lesů zatopena. Po roce 1989 byla velká část lesních pozemků vrácena soukromým vlastníkům.
Současná péče o porosty zahrnuje vzhledem k věkové struktuře lesa především probírky, na malých částech lesa probíhá přeměna akátových porostů na dubové porosty.
Všechny lesy v majetku Hl.m. Prahy, tedy i Hostivařský lesopark, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažní přírodě blízkých lesních porostů. V průběhu FSC certifikace bylo nutné upravit některé používané technologie a postupy ve smyslu „zjemnění“ dopadů na lesní ekosystémy a životní prostředí.

Rekreace:

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka „Povodím Botiče“ a řada cyklotras. V lesoparku jsou také značené trasy pro jízdu na koních. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a rybníčkem pro vodní ptactvo. Známé je koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi. Celé území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a návštěvnost je zde skutečně vysoká. Velkým problémem je vandalismus, velké množství odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří ruší lesní zvěř. Prosíme všechny návštěvníky, aby se k lesu chovali ohleduplně.

Hostivařský lesopark - orientační poloha v Praze
Hostivařský lesopark - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: 146,9 ha
Katastrální území: Hostivař, Petrovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní a zimní, modřín evropský
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41-60 let
Rozloha lesních porostů: 114,7 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 32,2 ha
Lesní pozemky v majetku Hlavního města Prahy: 82,9 ha.
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy
Lesní pozemky v majetku soukromých vlastníků: 64 ha.

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení

 

Orientační mapka:

1. Hradiště Šance, 2. Koupaliště Hostivařská nádrž, 3. Rekreační louky, 4. Hájovna se zookoutkem, 5. Rekreační zařízení Hostivař

Hostivařský lesopark, mapka ilustrační

Obrázek bez popisku

 

Zajímavosti:

Hostivařská přehrada

 Hostivařská přehrada Hostivařská přehrada, či přesněji Vodní dílo Hostivař, byla vybudována v letech 1959 - 1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha. Nádrž je využívána nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy, ale také je významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní.

 

Hradiště Šance

Hradiště Šance - rekreační louky Ve východní části lesoparku se nachází vrch Kozinec, na kterém jsou sotva znatelné stopy historického hradiště Hostivař - Šance, které je archeologickou památkou první kategorie. Rozkládá se na ostrohu obtékaném ze tří stran Botičem a je situováno na území, které bylo v průběhu celého pravěku hustě osídleno.

 


Ochrana přírody a krajiny:

Přírodní památka Meandry Botiče:

Přírodní památka Meandry BotičePřírodní památku „Meandry Botiče“ tvoří vlastní tok Botiče, úzký pruh pobřeží kolem přirozeně meandrujícího toku a rozlehlé mokřadní stanoviště u Hostivařské
přehrady. Koryto potoka je zaříznuto do čtvrtohorních aluviálních náplav hlín a písčitých hlín.
Břehové porosty jsou tvořeny zejména olšinami a zbytky střemchové jaseniny. Kromě olše lepkavé zde roste např. vrba bílá, jilm vaz, jilm habrolistý, líska obecná, svída krvavá nebo brslen evropský. Z bylin převládá kopřiva dvoudomá, krabilice mámivá, konopice polní, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní a ptačinec velkokvětý. Z jarního aspektu se zde vyskytuje orsej jarní, křivatec žlutý, violka vonná a podbílek šupinatý.
V území se vyskytuje řada zajímavých vodních živočichů, brouků, motýlů (např. otakárek fenyklový a ovocný) i obojživelníků (např. ropucha obecná nebo zelená). Přírodní památka je také významnou ornitologickou lokalitou. Můžeme zde spatřit např. konipase bílého, pěnici hnědokřídlou, strakapouda velkého, žlunu zelenou, rákosníka zpěvného nebo slavíka obecného..


Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území, s přihlédnutím k převážně rekreačnímu
poslání lesoparku (tj. pestrá dřevinná skladba, včetně nepůvodních dřevin např. vejmutovka, douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje
graf 1. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf 2.

Graf 1 - Procentuální zastoupení dřevin

Hostivařský lesopark, graf 1 - Procentuální zastoupení dřevin

 

Graf 2 - Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

Hostivařský lesopark, graf 2 - Ideální (přirozené) zastoupení dřevin


Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území.
Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje graf 3.

Graf 3 - Rozložení jednotlivých stanovišť

Hostivařský lesopark, graf 3 - Rozložení jednotlivých stanovišť

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Z grafu č. 4 např. jasně vyplývá, kdy probíhalo zalesňování lesoparku.

Graf 4 - Věková skladba porostů

Hostivařský lesopark, graf 4 - Věková skladba porostů