[ Historie Základní charakteristika Orientační mapa Zajímavosti Rekreace | Ochrana přírody a krajiny |  Péče o les Zastoupení dřevin Věková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly převzaty z brožury Čimický a Ďáblický háj vydané v roce 2008 Odborem ochrany prostředí MHMP. Autory textu a fotografií jsou Ing. Dan Frantík, Mgr. Jana Karnecká a Ing. Jiří Rom.

 

Ďáblická jezírka

Historie a současnost Čimického a Ďáblického háje

Statek Ďáblice a les na vrchu Ládví, který ke statku náležel, byl už od 1. pol. 13. stol. majetkem křížovníků s červenou hvězdou. Byl darem od královny Konstancie, vdovy po Přemyslu Otakarovi I. Darovací listina byla potvrzena roku 1320 Karlem IV., který měl řád křížovníků pod svou ochranou a zakázal jeho statky odprodávat.
Z lesa na vrchu Ládví se již v 16. století každoročně odprodávalo dříví na provazce za značné částky. Nacházíme o tom záznamy ve dvou dochovaných dřevních účtech z 16. století i zmínky v urbáři ďáblického statku z roku 1610.
Dle přehledu výnosů křižovnických statků byli ďábličtí poddaní povinni ročně nasekat a svésti do dvora 33 ½ provazce lesa. Na počátku 19. století zaujímá les Ládví 202 jiter a je tvořen především dubem, habrem a břízou a borovicí. Počátkem 80. let 18. století je na ďáblickém statku již doložena umělá obnova lesů. Byl vysazován habr a borovice, také byly kopány příkopy, aby se nálet uchránil před dobytkem. V průběhu dalších let se les velmi mění a na počátku 20. století byl již nejčastější dřevinou smrk a dub. Ďáblický háj byl ještě v pol. 19. století větší (o cca 1/6 směrem k Ďáblické skládce). Z 60. let 20. stol pak pochází les v okolí Hvězdárny, z 80. let pak výsadby na zavezené pískovně u Kobyliské vozovny.
Mezi Kobylisy a Čimicemi se v 17. století  nacházel dubový les zvaný Temeliště náležející k bývalému velkostatku Libeň, odkud se každoročně odprodávalo dříví poddaným. Čimický revír měl v roce 1543 69 jiter (45 ha). V nedávných letech náležel Čimický háj zemskému statku v Bohnicích. Z celkové výměry lesního majetku tohoto statku  tvořil původní lesík Temeliště pouze 25 ha, ostatní plochy byly uměle zalesněné v 19. a 20. stol. Les byl tvořen zejména dubem, smrkem a borovicí.

Rekreace:

Čimickým i Ďáblickým hájem prochází zelená turistická stezka, na kterou v Ďáblickém háji navazuje značka žlutá. Oba lesy se dají také pohodlně projet na kole. V lese jsou instalovány lavičky a altány, nachází se zde také řada dětských hřišť. Menší „areál zdraví“ se nachází ve střední části Ďáblického háje. Pěkná procházka na vyhlídku Ládví může být spojená s návštěvou hvězdárny, od níž je jeden z nejhezčích výhledů v Praze. Za dobré viditelnosti je možné dohlédnout až na Krkonoše.

Čimický a Ďáblický háj, orientační poloha v Praze
Čimický a Ďáblický háj - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: Čimický háj - 25 ha,  Ďáblický háj - 62 ha
Katastrální území: Bohnice, Ďáblice, Kobylisy
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, modřín opadavý a lípa srdčitá
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. a 6. věková třída (61 - 80 a 101 - 120 let)
Rozloha lesních porostů: 81,32 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, vodní plochy, cesty): 5,8 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

ANO, celoročně, zdarma bez omezení


 

Orientační mapka:

1. Lesní školka, 2. Hájovna, 3. Ukázka podrostního hospodaření v dubu, 4. Zrekultivovaná bývalá pískovna zavezená odpadem, 5. Malé povrchové lomy po těžbě kamene, 6. Ďáblická jezírka, 7. Ďáblická hvězdárna, 8. Vyhlídka na Ďáblice z vrchu Ládví

Čimický a Ďáblický háj -  orientační mapa

Obrázek bez popisku

 

Zajímavosti:

Vrch Ládví

 Vyhlídka na Ďáblice z vrchu Ládví Kopec vysoký 359 m n. m. je nejvyšším místem v severní části Prahy. Nachází se zde Ďáblická hvězdárna a krásná vyhlídka na Ďáblice a severní Čechy. Vrch Ládví se nazýval také Hledví. Původ těchto jmen se skrývá ve slově „hleděti“ nebo ve jménu slovanské bohyně Lady, které naši předkové na vrchu Ládví obětovali dary.

 

Ďáblická hvězdárna

Ďáblická hvězdárna Počátky Ďáblické hvězdárny sahají do roku 1952, kdy se v Ďáblicích konala úspěšná přednáška o vesmíru. Na základě tohoto úspěchu byl několika Ďáblickými občany založen hvězdářský kroužek. O dva roky později zahájili členové tohoto kroužku stavbu hvězdárny. Stavba probíhala svépomocí, byly dokonce použity zbylé panely ze stavby prvního panelového domu v Československu. Stavba hvězdárny s pozorovatelnou, přednáškovým sálem a knihovnou byla dokončena v roce 1956. Dalekohled se povedlo získat z depozitáře Národního technického muzea. Lidová hvězdárna byla v roce 1969 předána hvězdárně Praha – Petřín.

 

Lesní školka v Čimickém háji

Lesní školka

Při východním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka. V Praze jsou takové školky tři, ty další dvě se nachází v Kunratickém lese a v Nebušicích. Ve školkách se pěstují dřeviny přímo určené k výsadbám v Praze.
V současné době se pro výsadbu upřednostňují především původní druhy dřevin. Jsou to zejména dub letní a zimní, buk lesní, habr obecný, lípa srdčitá a jedle bělokorá. .

 

Ďáblická jezírka

Ďáblická jezírka Na východním okraji Ďáblického háje leží několik zpola zatopených lůmků. Drobné vodní plochy jsou výjimečné výskytem velkého množství druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí, z nichž mnohé jsou chráněné. V Ďáblických jezírkách se pravidelně vyskytují chránění obojživelníci - čolek velký a čolek obecný.
V okolí můžeme spatřit několik druhů vážek. Jezírka jsou také významnou lokalitou výskytu kosatce žlutého.


Ochrana přírody a krajiny:

Přírodní památka Ládví:   

Přírodní památka LádvíPřírodní památka Ládví se nachází v severním svahu vrchu Ládví, který je tvořen odolnými proterozoickými horninami - buližníky. V době druhohor (před 98 miliony lety) tvořil vrch Ládví ostrov v moři, které se v té době rozlévalo až do oblasti Krkonoš. Mořský příboj byl zde tak silný, že v tvrdých buližnících vyhlodal několik „kapes“, kde se usazovaly opracované valouny o velikosti pár centimetrů až několik metrů. Dvě takové „kapsy“ byly odhaleny těžbou buližníků v největším z místních lomů. Lomy byly založeny ve 20. letech 20. století a vytěžený materiál byl používán pro stavební účely a výrobu štěrku. První stopy po těžbě buližníku na vrchu Ládví však pocházejí už z pravěku. Menší lůmky na severní a východní straně vrchu Ládví využívali pravěcí lovci pro výrobu trvanlivých pěstních klínů a dalších nástrojů. Zajímavé také je, že řada tmavých, dobře opracovaných valounů buližníku byla upravena na tzv. prubířské kameny, které ještě donedávna sloužily k posuzování ryzosti zlata v řadě zlatnictví.
Cílem ochrany území je zachování ojedinělého dokladu o činnosti druhohorního moře. Pozoruhodná je zejména příbojová kapsa v západní stěně, kde kromě řady menších valounků uvázl i hladce opracovaný dvoumetrový balvan. Prostor mezi valouny je vyplněn bělošedým jílem, který vzácně obsahuje mikroskopické fosilie jednobuněčných živočichů - dírkovců, kteří byli součástí mořského planktonu. Dno lomu v PP Ládví tvoří zastíněný mokřad, zarůstaný vrbami, v podrostu s převahou ostřic, tuřic a sítin. Okolí PP Ládví tvoří smíšený les Ďáblického háje. V jeho podrostu na jaře můžeme obdivovat kvetoucí sasanky - hajní a pryskyřníkovitou, orsej jarní a lechu jarní.


Péče o les:

V současné době se v obou lesích preferuje přírodě blízké hospodaření, tj. v dubových částech lesů je snaha o využití přirozeného zmlazení dubu, tzn. postupuje se zde clonnými sečemi s cílem podpořit perspektivní zmlazení. V případě smrkových porostů Ďáblického háje se postupuje maloplošnou obnovou s výsadbami listnatých i jehličnatých dřevin (dub, lípa, buk, modřín, douglaska, atd.)
Lesy v majetku Hl. m. Prahy, tedy i Čimický a Ďáblický háj, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémům a životnímu prostředí. V rámci certifikace FSC byly též vymezeny tzv. referenční plochy, které jsou vyjmuty z intenzivního lesnického využívání. Části referenčních ploch jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatření proti hmyzím škůdcům). Je proto možné se zde setkat např. s odumřelými stromy, které se ponechávají k přirozenému rozpadu

 

Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf č.1. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf č.2.

Čimický a Ďáblický háj - zastoupení dřevin  Čimický a Ďáblický háj - původní zastoupení dřevin

 

Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje graf č.3.

Čimický a Ďáblický háj - stanoviště

 

Exponovaná stanoviště nižších poloh - stanoviště prudkých a exponovaných svahů
Kyselá stanoviště nižších poloh - normální kyselá či chudá písčitá stanoviště, převážně plošiny
Živná stanoviště nižších poloh - stanoviště na úrodných půdách, svahy až plošiny
Extrémní stanoviště - mimořádně nepříznivá stanoviště tzn. rokliny, suťoviště

Na území Čimického a Ďáblického háje převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a buku lesnímu.

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Graf č.4 jasně ukazuje na poměrně vyrovnanou věkovou strukturu lesa i celkem vysoké stáří obou lesů. Rovněž je z grafu patrné rozsáhlé zalesnění bývalé pískovny v 80. letech a přeměna smrkových porostů na smíšené lesy v posledních letech.

Čimický a Ďáblický háj - věková skladba porostů