[ Historie Základní charakteristika Orientační mapa Zajímavosti Rekreace | Ochrana přírody a krajiny |  Zastoupení dřevin Věková skladba porostů Fotogalerie ]

Použité texty byly převzaty z informační brožury Chuchelský háj vydané v roce 2008 Odborem ochrany prostředí MHMP (přehled všech vydaných brožur). Autory textů a fotografií jsou Ing. Dan Frantík, Mgr. Jana Karnecká a Ing. Petr Slavík.

 

Chuchelský háj - fotogalerie

Historie a současnost

Chuchelský háj náležel od 13. století k panství Zbraslav, které bylo majetkem cisterciáckého řádu a bylo spravováno náboženským fondem. V dobách husitských válek byl majetek řádu zabaven, ovšem v roce 1455 byla Malá Chuchle získána zpět. V roce 1786 je v revíru Zbraslav popisována dubová a habrová porostlina nazývaná  Chuchelský háj. Už ve 30. letech 20. století tvoří háj převážně duby a habry. Zbraslavské panství, k němuž náležela Velká i Malá Chuchle koupil v roce 1825 bavorský šlechtic kníže Bedřich z Oettingen-Wallersteinu.

V současné době v lese převažuje dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá, poměrně hojný je také nepůvodní a agresivní akát, který zde byl vysazován ve 20. letech 20. století. Akát je však systematicky odstraňován a je nahrazován původnimi dřevinami. V lese jsou prováděny prořezávky či probírky porostů a výsadby stromků v rámci obnovy porostů. Velký důraz je kladen na obnovu lesa přirozeným zmlazením.

Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Chuchelský háj jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. V rámci certifikace FSC byly též vymezeny tzv. referenční plochy, což jsou území, která jsou vyjmuta z intenzivního lesnického využívání. Případné zásahy musí vždy směřovat k dosažení přirozeného stavu lesních ekosystémů. Části referenčních ploch jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatření proti hmyzím škůdcům). V těchto porostech je proto možné setkat se např. s odumřelými stromy, které se ponechávají k přirozenému rozpadu a z lesa se neodstraňují..

Rekreace:

Ač je Chuchelský háj poněkud odlehlejším pražským lesem a dostupnost městskou dopravou není taková jako u některých jiných přírodních lokalit v Praze, nestojí rozhodně stranou pozornosti pražských milovníků přírody. Příroda této části Prahy je nesmírně pestrá - nalezneme zde rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Nachází se tu např. tři zvláště chráněná území a velkým lákadlem je také lesní zookoutek. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály - Chuchelský háj, která začíná u tramvajové zastávky v Hlubočepích a končí ve Velké Chuchli. Naučná stezka byla v roce 2005 zrekonstruovaná a má čtrnáct zastávek.
V lese jsou instalovány lavičky, altány i dřevěná dětská hřiště. Chuchelský háj můžeme také navštívit na kole.
Prosíme všechny návštěvníky, aby se k lesu chovali ohleduplně. Nenechávejte po lese volně pobíhat psy a neodhazujte odpadky. V lese se pravidelně provádí údržba cest, opravy a instalace rekreačních zařízení a úklid černých skládek..

Chuchelský háj, orientační poloha v Praze
Chuchelský háj - orientační poloha v Praze 

Základní charakteristika:

Rozloha: 149,14 ha
Katastrální území: Malá Chuchle, Velká Chuchle
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub letní a zimní, trnovník akát, borovice lesní
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh   
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 - 60 let. Dále je vysoce zastoupena 7. věková třída, tedy 121-140 let
Rozloha lesních porostů: 145 ha
Rozloha nelesních ploch (louky, cesty):  4,14 ha
Vlastník lesa: Hlavní město Praha
Správce lesa: Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
Údržbu provádějí: Lesy hl.m. Prahy

Přístupnost pro veřejnost, spojení MHD:

 

 

Orientační mapka:

1. Bývalé chuchelské lázně, 2. Kaplička Panny Marie, 3. Zookoutek u hájovny, 4. Kostel sv. Jana Nepomuckého, 5. Památník padlých, 6. Areál zdraví, 7. Pacoldova vápenka,

Chuchelský háj - orientační mapa

Obrázek bez popisku

 

Zajímavosti:

1. Chuchelské lázně

Bývalé chuchelské lázně vznikly před rokem 1729. Ze silurských a devonských hornin zde totiž vyvěral pramen s velkým množstvím uhličitanu vápenatého, kterému byly přisuzovány zázračné účinky. V 18. stol. byl u prameniště umístěn obrázek Panenky Marie, a místo se tak stalo cílem jak nemocných, tak poutníků. Léčení se skládalo z koupelí a pitných kúr. Lázním sloužily tři budovy. Celý areál včetně bývalé myslivny, bývalé obecné školy a kostela Narození Panny Marie je dnes památkově chráněný.

 

3. Zookoutek u hájovny

 Chuchelský háj - zookoutek Chuchelský háj - zookoutek, psík mývalovitý Chuchelský zookoutek v dnešní podobě byl zřízen Magistrátem hl.m. Prahy v 90. letech 20.století. V zookoutku si můžeme prohlédnout např. jezevce lesního, rysa ostrovida, rysa karakala, mývala severního, psíka mývalovitého, kunu skalní, servala, lišku obecnou, sovu pálenou, krkavce velkého nebo káně lesní. Ve výbězích spatříme také např. srnce obecného, daňka skvrnitého nebo muflona. 
Zookoutek slouží také jako útočiště pro opuštěná mláďata a raněná zvířata.

 

4. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Chuchelský háj - kostel sv. Jana Nepomuckého Podle pověsti dal kostel v roce 1729 postavit polský šlechtic, který se léčil ve vyhlášených chuchelských lázních, jako poděkování bohu za uzdravení. Po mnoho let se zde konaly poutní slavnosti, až do roku 1785, kdy po zrušení zbraslavského kláštera přestal být kostel udržován. Kvůli své osamocené poloze byl dokonce několikrát vykraden (v roce 1791 byly např. z věže ukradeny zvony). V letech 1992 - 1993 byl kostel kompletně zrekonstruován a opět vysvěcen.

 

7. Pacoldova vápenka

Vápenka patří mezi významné technické památky světového významu. Byla vystavěná v 19. stol. podle prof. Jiřího Pacolda a umožňovala pálit
i netříděný vápenec. Objekt se skládal z šachtových pecí, které byly shora plněny vápencem. Vápenka byla využívána až do 2. svět. války, poté začala chátrat a dokonce jí hrozilo zbourání. Chátrání bylo ukončeno až v roce 2004 nákladnou rekonstrukcí..

 


Ochrana přírody a krajiny:

Přírodní rezervace Chuchelský háj   

Chuchelský háj představuje zachovalý komplex původních lesních společenstev – černýšové dubohabřiny, lipové doubravy, habrové javořiny a dřínové doubravy na svazích nad tratí. Pro tato lesní společenstva je typický tzv. jarní aspekt s řadou kvetoucích druhů bylin (např. jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní).
Pod chuchelským kostelíkem vystupuje nad železniční tratí výrazná diabasová skála, s cennou suchomilnou květenou a teplomilnou faunou bezobratlých. Chuchelský háj je také významný výskytem mnoha druhů hub a zachovalou lesní faunou. Z brouků zde žije např. chráněný krajník hnědý, hnízdí tu cca 40 druhů ptáků (např. krutihlav obecný, krahujec obecný, jestřáb lesní, kalous ušatý,puštík obecný), ze savců se tu vyskytuje plch velký, kuna lesní, jezevec lesní nebo liška obecná.

 

Národní přírodní památka Barrandovské skály  

Na území přírodní památky se nachází jeden z nejúplnějších prvohorních geologických profilů na světě, který dokumentuje vývoj pražské pánve v období siluru a devonu. Nalezneme zde unikátní ukázky zvrásnění devonských hornin a mezinárodně známá naleziště zkamenělin např. trilobitů, graptolitů, korálů, mlžů nebo hlavonožců.
Na vápencových a diabasových výchozech se nachází suchomilná společenstva s kostřavou sivou, bělozářkou liliovitou, seselem sivým a tařicí skalní na svislých stěnách. Ojediněle zde nalezneme také druhy původní šípákové doubravy dub pýřitý - šípák a dřín jarní. Z živočichů je území bohaté na teplomilná společenstva bezobratlých např. otakárek fenyklový a ovocný, pavouk stepník rudý a řada druhů plžů a brouků.

 

Přírodní rezervace Homolka   

Přírodní rezervace Homolka je jedním z nejvýznamnějších geologických odkryvů na našem území a nachází se zde také významná naleziště zkamenělin. Ve zdejších lomech se dříve těžil vápenec a vyráběla se z něj i proslulá tzv. černá mozaika na pražské chodníky. Na jihovýchodních svazích se nachází velice cenná vápnomilná a suchomilná společenstva tzv. skalní a travní stepi. Vyskytuje se zde také hodnotná fauna teplomilných bezobratlých, zejména brouků, motýlů, pavouků a plžů.


Zastoupení dřevin:

Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf 1.  Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje graf 2.
Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje graf 3.

Obr. 1: Současné procentuální zastoupení dřevin,  Obr.2: Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

 Chuchelský háj - Současné procentuální zastoupení dřevin  Graf Chuchelský háj - Ideální (přirozené) zastoupení dřevin

 

Obr.3: Chuchelský háj - Rozložení jednotlivých stanovišť

Graf - Chuchelský háj - Rozložení jednotlivých stanovišť

 

Exponovaná stanoviště nižších poloh - stanoviště prudkých a exponovaných svahů
Kyselá stanoviště nižších poloh - normální kyselá či chudá písčitá stanoviště, převážně plošiny
Živná stanoviště nižších poloh - stanoviště na úrodných půdách, svahy až plošiny
Extrémní stanoviště - mimořádně nepříznivá stanoviště tzn. rokliny, suťoviště

Na území Chuchelského háje převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a lípě.

 

Věková skladba porostů:

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Z grafu č.4 např. jasně vyplývá, že poměrně velká část lesa je tvořena stromy staršími než 80. let, rovněž jsou zde zachyceny výsadby na původně nelesních půdách v 60. letech (les u Slivence).

Obr. 4: Chuchelský háj - Věková skladba porostů

Graf: Chuchelský háj - Věková skladba porostů