Stav: Schválený dokument (viz usnesení Rady HMP číslo 1767 ze dne  2.12.2008).

Rámec zpracování: Koncepce je pořizována v souladu s § 77a, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je zpracována podle Osnovy pro zpracování prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v územní působnosti krajů, připravené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Zadavatel: hl. m. Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací.
Zpracovatel koncepce: U-24, spol. s r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování.
Zpracovatel vyhodnocení: LÖW & spol., s. r. o.

Popis, průběh zpracování: Základním principem pro tvorbu koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny je zachování a obnova biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny jako základ trvale udržitelného hospodaření v krajině a předpoklad udržení ekologicky vyváženého stavu při respektování měnících se podmínek prostředí. Vlastní koncepce byla odevzdána zpracovatelem v první čtvrtině roku 2007, dále proběhlo vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dokončeno v první polovině roku 2007) a následně byly oba uvedené materiály (koncepce i vyhodnocení) projednány (veřejné projednání se konalo v prostorách ÚRM dne 18. 9. 2007). Na základě podmínek souhlasného stanoviska příslušného orgánu (Odbor ochrany prostředí MHMP, stanovisko ze dne 31.10. 2007) proběhlo dopracování koncepce a následné předložení Radě hl. m. Prahy ke schválení.

Aktuálně se příslušné závěry koncepce promítají do Konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy.
Příslušný orgán ochrany přírody zahájil přípravu podkladů pro vyhlášení nových zvláště chráněných území, respektive registraci nových významných krajinných prvků.

Kontaktní osoby (útvar, organizace) pro podrobnější informace, další zdroje podrobných informací:
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace - Ateliér životního prostředí (http://www.urm.cz/), webové stránky MHMP (část Volené orgány – Usnesení Rady HMP),
Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí MHMP (informace týkající se vyhodnocení),
stránky CENIA (Informační systém SEA, kód PHA001K - http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php).

Aktualizace popisu: k 8/2009.