Stav: Dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010.
Rámec zpracování: Nová koncepce nahrazuje dokument přijatý v roce 1996 (Zásady péče o zeleň v hl. m. Praze), který je již zastaralý a neodpovídá současným potřebám města.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: PZKaGIS, s. r. o. (2008–2009), BNV Consulting (v roce 2010).

Popis, průběh zpracování: Dokument byl připravován během let 2008–2009 pod vedením radního pro oblast ŽP s firmou Projekce zahradní a krajinná a GIS Brno, v roce 2010 proběhlo dopracování dokumentu pod vedením radního pro oblast ŽP firmou BNV Consulting.
Nová koncepce navazuje na Zásady péče o zeleň v Hl. m. Praze z roku 1996 a akceptuje stabilizovaný vztah spolupráce mezi hl. m. Prahou a jeho městskými částmi a dalšími správci zeleně. Samostatná působnost správy zeleně městských částí ponechává rozhodování o prioritách na městských částech přímo. Proto jsou dřívější kategorie ploch, které spravovaly MČ (plochy celoměstského významu, plochy městského významu a plochy doplňkové) sloučeny pod plochy tzv. místního významu (o plochy celopražského významu se nadále bude starat HMP přímo). Nadále je vyvíjen tlak na převzetí všech vhodných ploch i od jiných správců, jako jsou například Technická správa komunikací, Ředitelství silnic a dálnic, odbor správy majetku MHMP apod., tak, aby došlo k smysluplnému hospodaření na navazujících, souvislých plochách zeleně v rámci celé Prahy.
Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém financování péče o zeleň i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou připomínkovány, kalkulovány a smluvně zajištěny (návazná péče) již před vznikem těchto ploch.
Koncepce počítá s rozvojem městských kompostáren, s oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy nebo s tím, že se Lesy hl. m. Prahy budou starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky nebo lesní části ploch jiných příspěvkových organizací HMP.
Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. V rámci jednotlivých skupin (celopražského významu, místního významu a ploch ostatních) je na vůli a finančních možnostech každého správce, v jaké intenzitní třídě se o jednotlivé objektyzeleně bude starat.

Navazující aktivity: Na základě nové koncepce bude novelizována vyhláška hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně a stanoveny standardy péče o zeleň v rámci jednotlivých intenzitních tříd údržby s finančním vyhodnocením.

Kontakt, informace: MZO MHMP, oddělení péče o zeleň.

dokument ke stažení:

 


související informace: